SFS 2008:119 Förordning om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

080119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:972) med
instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 13 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:972) med instruk-

tion för Ekobrottsmyndigheten

dels

att 16�18 §§ samt rubriken närmast före 16 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande

lydelse.

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen

16 §

Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas ett råd, Rådet för skydd av

EU:s finansiella intressen, som ska främja en effektiv och korrekt använd-
ning av EU-relaterade medel och åtgärder mot bedrägerier, missbruk och an-
nan oegentlig hantering av sådana medel i landet. Ekobrottsmyndigheten an-
svarar för rådets kanslifunktioner.

17 §

Rådet ska

� främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten

när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid miss-
tanke om felaktig användning av EU-relaterade medel,

� följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt föreslå eller initiera åt-

gärder för att upprätthålla skyddet för EU:s finansiella intressen,

� vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte,
� analysera och utvärdera insatserna på området.

17 a §

Rådet ska senast den 15 mars vart tredje år till regeringen lämna en

rapport avseende skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige. Av rappor-
ten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att främja en effektiv
och korrekt hantering av EU-relaterade medel och för att samordna berörda
myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hante-
ring av sådana medel. I rapporten ska också redovisas hur rådets arbete ut-
vecklats samt hur rådet avser att bedriva sitt arbete de tre därefter kommande
åren.

Om det i tiden mellan rådets rapporter framkommer uppgifter som direkt

bör komma till regeringens kännedom ska detta rapporteras särskilt.

SFS 2008:119

Utkom från trycket
den 1 april 2008

background image

2

SFS 2008:119

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

18 §

I rådet ingår företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrel-

sen, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverk, Fiskeriver-
ket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Verket för närings-
livsutveckling och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Varje myn-
dighet i rådet ska utse en ledamot och en ersättare för denne. Ekobrottsmyn-
dighetens ledamot är ordförande i rådet.

Rådet får vid behov förordna en eller flera ledamöter med särskild sak-

kunskap. De medverkar i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden
bestämmer. Rådets sammansättning ska vara sådan att den främjar utveck-
lingen av en högt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter
och andra aktörer på området.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.
2. Rapportering enligt 17 a § första stycket ska ske första gången år 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)