SFS 2008:120 Förordning om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

080120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning;

utfärdad den 13 mars 2008.

Regeringen föreskriver att 4

kap. 6, 7

och 10

§§ förordningen

(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

1

Det ska finnas betygskriterier för sådana kurser som enligt 1 § ska

betygssättas och för projektarbete. Statens skolverk får meddela föreskrifter
om betygskriterier för nationella kurser och för projektarbete. Styrelsen för
utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid betygssätt-
ningen ska läraren använda dessa betygskriterier.

Betygskriterierna ska precisera vilka kunskaper som krävs enligt kurspla-

nen för att deltagaren ska få betygen Godkänt eller Väl godkänt, samt för
kurser och projektarbete inom gymnasial vuxenutbildning även betyget
Mycket väl godkänt.

Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka betygskriterier

eller från enstaka delar av betygskriterier. Med särskilda skäl avses funk-
tionshinder eller andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur
och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kri-
terium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förord-
ningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

Lärarna bör använda nationellt fastställda prov som ett hjälpmedel för att

bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. Skolver-
ket får meddela föreskrifter om de nationella proven. Skolverket beslutar
också om utformningen av proven.

7 §

Betygen för samtliga deltagare ska föras i en betygskatalog. Detsamma

gäller uppgifterna i ett sådant intyg som avses i 19 §. Betygskatalogen ska
utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts och de
intyg som har getts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs. Betygen
och intygen ska kunna sammanställas för varje enskild deltagare.

10 §

Rätt till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning har den som har

betyg i

1. samtliga kärnämneskurser, och

1

Senaste lydelse 2006:1277.

SFS 2008:120

Utkom från trycket
den 1 april 2008

background image

2

SFS 2008:120

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. andra kurser, delkurser eller projektarbete som enligt kursplanerna upp-

går till sammanlagt minst 1 750 gymnasiepoäng.

Den som har fått betyg i kurser eller delkurser utöver vad som följer av

första stycket har rätt att välja vilka kurser eller delkurser utöver kärnämnes-
kurserna som ska ingå i slutbetyget. Detsamma gäller för projektarbete. De
kurser, delkurser eller projektarbete som utöver kärnämneskurserna ingår i
slutbetyget får sammanlagt inte uppgå till mer än 1 799 gymnasiepoäng.

I slutbetyget ska deltagarens gymnasiepoäng specificeras.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)