SFS 2008:121 Förordning om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

080121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:736) om
vuxenutbildning för utvecklingsstörda;

utfärdad den 13 mars 2008.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 4 § förordningen (1992:736) om vuxen-

utbildning för utvecklingsstörda ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

1

Betygen för samtliga elever ska föras i en betygskatalog. Detsamma

gäller uppgifter i intyg om att eleverna har deltagit i kurser. Betygskatalogen
ska utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts och
de intyg som har getts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs. Bety-
gen och intygen ska kunna sammanställas för varje enskild elev.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen av

betygskatalogen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1994:893.

SFS 2008:121

Utkom från trycket
den 1 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008