SFS 2008:122 Förordning om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

080122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:895) om
svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 13 mars 2008.

Regeringen föreskriver att 11, 16 och 17 §§ förordningen (1994:895) om

svenskundervisning för invandrare ska ha följande lydelse.

11 §

För utvecklingsstörda elever får nödvändiga avvikelser göras från

kursplanen. Nödvändiga anpassningar av kursplanen får göras för döva eller
hörselskadade elever.

16 §

1

Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information

om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier som läraren

ska använda vid betygssättningen. Betygskriterierna ska precisera vilka kun-
skaper enligt kursplanen som krävs för att eleven ska få betygen Godkänt
eller Väl godkänt. Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka
betygskriterier eller från enstaka delar av betygskriterier. Med särskilda skäl
avses funktionshinder eller andra personliga förhållanden som inte är av till-
fällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för
ett visst kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar till
lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

Lärarna ska använda sig av nationella slutprov för att bedömningsgrun-

derna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. Skolverket får meddela
föreskrifter om de nationella slutproven. Skolverket beslutar också om
utformningen av proven.

Om en elev inte når upp till nivån för betyget Godkänt ska läraren i ett

intyg ange vad eleven kan i förhållande till kursens mål.

17 §

Betygen för samtliga elever ska föras i en betygskatalog. Detsamma

gäller uppgifterna i ett sådant intyg som avses i 16 § fjärde stycket. Betygs-
katalogen ska utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har
satts och de intyg som har getts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen
förs. Betygen och intygen ska kunna sammanställas för varje enskild elev.
Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen av
betygskatalogen.

1

Senaste lydelse 2006:529.

SFS 2008:122

Utkom från trycket
den 1 april 2008

background image

2

SFS 2008:122

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Elever har rätt att få ett betygsdokument som utvisar att de har slutfört

kursen och det betyg eller det intyg som de har fått. Betygsdokumentet utfär-
das av rektorn.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)