SFS 2008:123 Förordning om ändring i förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

080123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1155) med
instruktion för Verket för näringslivsutveckling;

utfärdad den 27 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1155) med instruk-

tion för Verket för näringslivsutveckling

dels

att 24�29 och 32 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 24 § ska utgå,

dels

att 9 och 19 §§ samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande ly-

delse.

Regelförenkling

9 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,

2. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i frågor

som avses i 1,

3. utveckla, underhålla och tillämpa metoder för att mäta administrativa

eller andra kostnader för företag som regler för företagande kan medföra,
och andra metoder som kan användas för att förbättra dessa regler,

4. tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter och förslag

som rör regler för företagande samt årligen svara för en sammanställning
och analys av sådana synpunkter eller förslag som har kommit in till verket,

5. delta i det internationella arbetet på regelförenklingsområdet, och
6. även i övrigt utvärdera och analysera reglers effekter på företagen.

19 §

Vid Verket för näringslivsutveckling finns det en enhet för förvalt-

ning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft
och sysselsättning samt av programmet �resund-Kattegatt-Skagerrak inom
målet europeiskt territoriellt samarbete.

I övrigt bestämmer Verket för näringslivsutveckling sin egen organisa-

tion.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. Bestämmelsen i 19 § i sin

nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 9 april 2008.

SFS 2008:123

Utkom från trycket
den 8 april 2008

background image

2

SFS 2008:123

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)