SFS 2008:124 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

080124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

utfärdad den 31 januari 2008.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1996:1357) om statlig er-

sättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.

7 a §

1

Ansökan om ersättning enligt 6 a § ska ha kommit in till Migrations-

verket senast vid utgången av det kvartal som är närmast efter hälsounder-
sökningen. Ansökan om ersättning enligt 7 § ska

ha kommit in till Migra-

tionsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår då vårdkon-
takten avslutades.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:1164.

SFS 2008:124

Utkom från trycket
den 8 april 2008

2*

SFS 2008:123�128

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008