SFS 2008:126 Förordning om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

080126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1964:724) angående
skyldighet för domstol att underrätta Tullverket
om dom i vissa brottmål;

utfärdad den 19 mars 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1964:724) angående skyldighet

för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

1

ska ha föl-

jande lydelse.

Döms någon enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling till svårare

straff än sextio dagsböter eller till annan påföljd än straff, ska domstolen
inom en vecka sända kopia av domen eller beslutet till Tullverket. Motsva-
rande skyldighet har överrätt som i annat fall meddelat dom eller beslut i
mål, vari lägre domstol enligt nämnda lag dömt till sådant straff eller annan
påföljd än straff.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningen 2000:1266.

SFS 2008:126

Utkom från trycket
den 8 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008