SFS 2008:128 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

080128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 19 mars 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

1

dels

att 4 kap. samt 6 kap. 3 c § ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 1 §, 6 kap. 3�3 b, 4 och 6 §§, rubrikerna till 1 och 6 kap.

samt rubriken närmast före 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna till 2, 3 och 5 kap. ska lyda ⬝2 kap. Fisket och vatten-

bruket⬝, ⬝3 kap. Marknadsreglering på fiskets område⬝ och ⬝5 kap. Upp-
giftsskyldighet, tillsyn och kontroll⬝,

dels

att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 4 kap., av följande

lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om

1. fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges

ekonomiska zon,

2. fiske från svenska fartyg utanför Sveriges ekonomiska zon,
3. fiskerinäringens marknadsreglering, och
4. stöd till vattenbruket och fiskerinäringen.
I förordningen ges föreskrifter som behövs för att EG:s gemensamma fis-

keripolitik ska kunna genomföras i Sverige.

1

Senaste lydelse av

4 kap. 1 § 2000:1467
4 kap. 2 § 2006:837
4 kap. 3 § 2000:1467
4 kap. 4 § 2000:1467
4 kap. 5 § 2000:1467
4 kap. 6 § 2000:1467
4 kap. 7 § 2000:1467
4 kap. 8 § 2000:1467
4 kap. 9 § 2000:1467
4 kap. 10 § 2000:1467

SFS 2008:128

Utkom från trycket
den 8 april 2008

4 kap. 11 § 2000:1467
4 kap. 12 § 2000:1467
4 kap. 13 § 2000:1467
4 kap. 14 § 2000:1467
4 kap. 15 § 2000:1467
4 kap. 16 § 2000:1467
4 kap. 17 § 2000:1467
4 kap. 18 § 2000:1467
4 kap. 19 § 2000:1467
4 kap. 20 § 2000:1467
6 kap. 3 c § 2000:1467.

background image

2

SFS 2008:128

4 kap. Stöd till vattenbruket och fiskerinäringen m.m.

1 §

Detta kapitel kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europe-

iska fiskerifonden (EFF)

2

, och

2. kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 av den 26 mars 2007 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Euro-
peiska fiskerifonden

3

.

2 §

Stöd får i mån av tillgång på medel lämnas enligt detta kapitel till

1. åtgärder för anpassning av gemenskapens fiskeflotta,
2. åtgärder inom vattenbruket, insjöfiske, beredning och saluföring av fis-

keri- och vattenbruksprodukter,

3. åtgärder av gemensamt intresse,
4. åtgärder för hållbar utveckling i fiskeområden,
5. tekniskt stöd, och
6. isbrytarhjälp.
Stöd lämnas i form av ekonomiskt bidrag.
Beslut i fråga om stöd enligt detta kapitel, med undantag för stöd enligt

31 § (isbrytarhjälp), ska vara förenliga med de gemenskapsregler och det
operativa program som ligger till grund för EG:s medfinansiering.

Stöd som avses i första stycket och som regleras i de EG-förordningar

som anges i 1 §, lämnas högst i enlighet med de stödnivåer som följer av rå-
dets förordning (EG) nr 1198/2006.

Om stöd lämnas enligt bestämmelser som går utöver bestämmelserna i rå-

dets förordning (EG) nr 1198/2006 ska artiklarna 87, 88 och 89 i EG-fördra-
get tillämpas.

3 §

Fiskeriverket ska besluta sådana nationella planer för anpassning av

fiskeansträngningen som avses i artiklarna 21 och 22 i rådets förordning
(EG) nr 1198/2006.

Definitioner

4 §

I detta kapitel förstås med

beslutande myndighet:

den myndighet som prövar frågor om stöd,

operativt program:

det operativa programmet för fiskerinäringen i

Sverige 2007�2013 som avses i artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1198/
2006,

fiskeområdesgrupp:

en lokal utvecklingsgrupp för hållbar utveckling av

fiskeområden som avses i artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006
(FOG-grupp).

Allmänt om stöd

5 §

Stöd till fiskeföretag får lämnas endast till den som har yrkesfiskeli-

cens och till ägare av fartyg för vilket det finns fartygstillstånd, om ett sådant
tillstånd är en förutsättning för den avsedda verksamheten.

2

EUT L 223, 15.8.2006, s. 1 (Celex 32006R1198).

3

EUT L 120, 10.5.2007, s. 1 (Celex 32007R0498).

background image

3

SFS 2008:128

Stöd till investeringar i fiskodlingsföretag som får anslutas till hälsokon-

troll enligt lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. lämnas endast till
den som är ansluten till sådan kontroll.

6 §

Den beslutande myndigheten får prioritera mellan inkomna ansök-

ningar om stöd.

7 §

Stöd till investeringar får lämnas endast om verksamheten bedöms

vara eller kunna bli lönsam från företagsekonomisk synpunkt.

Den beslutande myndigheten kan dock, om det är av avgörande betydelse

ur bl.a. ett miljöperspektiv eller ett regionalt konkurrenskraft- och sysselsätt-
ningsperspektiv, medge att stöd lämnas även i annat fall.

8 §

�&tgärder som medfinansieras av Europeiska fiskerifonden får inte

medföra ökad fiskeansträngning.

9 §

Ett beslut om stöd förfaller om stödet inte tas i anspråk inom sex måna-

der efter dagen för beslutet eller, om den beslutande myndigheten fastställt
en lyftningsplan för stödet, detta inte tas i anspråk enligt planen. Om det
finns särskilda skäl kan den beslutande myndigheten förlänga den tid inom
vilken stödet ska tas i anspråk.

Förvaltande och attesterande myndighet

10 §

Fiskeriverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för det

operativa programmet och fullgöra de uppgifter som i detta hänseende fram-
går av rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

�vervakningskommitté

11 §

För det operativa programmet ska det finnas en övervakningskom-

mitté som inrättas av regeringen. �vervakningskommitténs uppgifter fram-
går av artikel 65 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

Beslut av övervakningskommittén kräver enhällighet.
Regeringskansliet beslutar om kommitténs sammansättning. Ordförande,

ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av Regeringskansliet
för en bestämd tid.

Revisionsmyndighet

12 §

Ekonomistyrningsverket ska vara revisionsmyndighet för det opera-

tiva programmet och fullgöra de uppgifter som i detta hänseende framgår av
rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

Inrättande av fiskeområdesgrupper

13 §

Hos Fiskeriverket kan man ansöka om att bilda en FOG-grupp. FOG-

gruppen ska i sin ansökan föreslå avgränsningen av ett sådant fiskeområde
som avses i artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

background image

4

SFS 2008:128

Fiskeriverket beslutar, efter samråd med berörda myndigheter, kommuner

och organisationer, i varje enskilt fall om inrättande av sådana fiskeområden
och om godkännande av FOG-grupper och lokala utvecklingsstrategier. Om
ett fiskeområde avses omfatta flera län ska Fiskeriverket efter samråd med
berörda länsstyrelser utse den länsstyrelse som enligt 16 § ska pröva frågor
om stöd.

Förfarandet i stödärenden

Ansökan om stöd

14 §

Ansökan om stöd ska, om inte annat anges i denna paragraf, lämnas

in till länsstyrelsen i det län där åtgärden är avsedd att genomföras. I de fall
Fiskeriverket är beslutande myndighet ska länsstyrelsen med eget yttrande
överlämna ansökan till verket.

En ansökan om stöd som avser ett länsöverskridande projekt ska lämnas

in till Fiskeriverket. Om ansökan avser en fråga som länsstyrelsen beslutar
om ska Fiskeriverket efter samråd med berörda länsstyrelser utse den läns-
styrelse som ska pröva frågan om stöd och översända ansökan dit.

En ansökan om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) ska

lämnas in till FOG-gruppen i det område där verksamheten ska bedrivas.
FOG-gruppen ska, så snart den tagit emot en ansökan, sända en kopia av an-
sökan till länsstyrelsen.

En ansökan om stöd som avses i 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verk-

samhet) ska lämnas in till Sveriges fiskares arbetslöshetskassa.

En ansökan enligt 31 § (isbrytarhjälp) lämnas in till Fiskeriverket.

15 §

Ansökan om stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna myndighe-

ten eller, i förekommande fall, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa de upp-
gifter och göra den utredning som myndigheten eller kassan bestämmer.

Beslutande myndighet

16 §

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning i enlig-

het med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 i fråga om

1. småskaligt kustfiske (art. 26.1, 26.3, 26.4 EFF),
2. åtgärder för produktiva investeringar i vattenbruket (art. 29 EFF),
3. miljövårdande åtgärder inom vattenbruket (art. 30 EFF),
4. insjöfiske (art. 33 EFF),
5. investeringar i beredning och saluföring (art. 34 EFF),
6. åtgärder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och flo-

ran (art. 38 EFF),

7. fiskehamnar och landningsplatser (art. 39 EFF), och
8. hållbar utveckling i fiskeområden (art. 43 EFF).
Frågor om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) prövas av

länsstyrelsen efter beredning av FOG-gruppen. Om området för en FOG-
grupp omfattar mer än ett län prövas frågor om stöd av den länsstyrelse som
utsetts enligt 13 §.

Frågor om annat stöd än som avses i första och andra styckena eller i 17 §

prövas av Fiskeriverket.

background image

5

SFS 2008:128

17 §

Sveriges fiskares arbetslöshetskassa prövar frågor om stöd som avses

i 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) i förhållande till de enskilda
stödmottagarna inom ramen för Fiskeriverkets beslut om sådant stöd.

Kassan ska vid sin prövning, utöver de bestämmelser som anges i lagen

(1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva frågor om statsbi-
drag till fiskeföretag, tillämpa 11, 12, 16, 20, 21 och 26�28 §§ i förvaltnings-
lagen (1986:223).

Utbetalning av stöd

18 §

Ansökan om utbetalning av stöd ska, om inte annat följer av 21 §,

lämnas in till länsstyrelsen i det län som följer av 14 §.

Länsstyrelsen ska granska ansökan om utbetalning och därefter översända

ansökan till Fiskeriverket.

Ansökan om utbetalning av stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna

myndigheten de uppgifter och göra den utredning som framgår av de före-
skrifter som myndigheten meddelar med stöd av 33 § eller som myndigheten
begär i varje enskilt fall.

19 §

Fiskeriverket ska besluta om och utbetala stöd ur Europeiska fiskeri-

fonden.

Innan stöd betalas ut ska Fiskeriverket kontrollera att utbetalningen är för-

enlig med gemenskapsreglerna.

Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreg-

lerna ska Fiskeriverket besluta att inte betala ut stödet och, för det fall läns-
styrelsen beslutat i stödärendet, sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.

Fiskeriverkets beslut att inte betala ut stödet och att, i förekommande fall,

sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen innebär att den beslutande myn-
dighetens beslut om stöd förfaller.

Beslut eller underrättelse om beslut om stöd som till någon del finansieras

med gemenskapsmedel och som betalas ut av annan än den som beviljar stö-
det ska innehålla en upplysning om innehållet i andra�fjärde styckena.

20 §

När Fiskeriverket fattar beslut om villkoren för sådant stöd som avses

i 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) ska verket samtidigt fatta be-
slut om utbetalning av förskott med hela det beviljade beloppet till Sveriges
fiskares arbetslöshetskassa. Fiskeriverket ska kontrollera att beslutet om ut-
betalning är förenligt med gemenskapsreglerna.

21 §

Sveriges fiskares arbetslöshetskassa ska besluta om utbetalning av

stöd som avses i 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) och betala ut
sådant stöd till de enskilda stödmottagarna. Utbetalningarna sker av medel
som förskotterats av Fiskeriverket. Kassan ska därefter översända alla upp-
gifter om utbetalat stöd till Fiskeriverket.

Sveriges fiskares arbetslöshetskassa ska återbetala outnyttjade förskotte-

rade medel till Fiskeriverket.

22 §

Fiskeriverket får utöver vad som anges i 20 §, om det finns särskilda

skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, besluta om för-
skottsutbetalning av stöd. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är

background image

6

SFS 2008:128

en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en
allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmot-
tagaren.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock

högst 250 000 kronor.

Stödåtgärder

Anpassning av gemenskapens fiskeflotta

23 §

Stöd får lämnas till ägare av fiskefartyg för vilket det finns gällande

fartygstillstånd

1. vid definitivt upphörande av fiskeverksamhet när fartyget skrotas eller

när det ställs om till annan verksamhet än fiske, under förutsättning att ett
sådant upphörande ingår i en plan för anpassning av fiskeansträngningen en-
ligt artikel 21 a i rådets förordning (EG) nr 1198/2006,

2. vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, även i samband med att

fartyg drabbas av dumpade kemiska stridsmedel eller andra kemiska ämnen,

3. för investeringar ombord på fiskefartyg som syftar till förbättring av sä-

kerheten ombord, arbetsvillkor, hygien, produktkvalitet, energieffektivitet
och selektivitet, och

4. för kollektiva åtgärder i småskaligt kustfiske i fråga om tekniska inno-

vationer för selektivt fiske, utbildning, förbättring av förvaltning och kon-
troll av villkoren för tillträde till vissa fiskeområden.

24 §

Stöd får lämnas som socioekonomisk kompensation för diversifie-

ring, fortbildning, omskolning, lärlingsutbildning och förvärv av fartyg samt
i form av avgångsvederlag för yrkesfiskare som lämnar fisket.

Vattenbruk, insjöfiske, beredning och saluföring av fiskeri- och
vattenbruksprodukter

25 §

Stöd får lämnas till vattenbruksföretag för

1. produktiva investeringar,
2. miljövårdande åtgärder,
3. åtgärder för folkhälsa, och
4. åtgärder för djurhälsa.

26 §

Stöd till förmån för insjöfiske får lämnas till fiskare med yrkesfiskeli-

cens och ägare till fiskeföretag, om fartyget uteslutande nyttjas i inlandsvat-
ten och är registrerat som fiskefartyg i fartygsregistret hos Sjöfartsverket.

27 §

Stöd får lämnas till företag för åtgärder inom beredning och salufö-

ring.

�&tgärder av gemensamt intresse

28 §

Stöd får lämnas till åtgärder av gemensamt intresse för fiskerinä-

ringen för

1. gemensamma insatser,
2. skydd och utveckling av den akvatiska faunan och floran,

background image

7

SFS 2008:128

3. investeringar i fiskehamnar och landningsplatser, inklusive muddring

en gång under perioden 2007�2013 per fiskehamn eller landningsplats,

4. utveckling av nya avsättningsmöjligheter och reklamkampanjer,
5. pilotprojekt av tydligt innovativ karaktär och med icke kommersiellt

syfte, och

6. ändring av fiskefartyg för omställning till utbildnings- och forsknings-

ändamål eller annan verksamhet än fiske.

Hållbar utveckling i fiskeområden

29 §

Stöd inom ramen för hållbar utveckling i fiskeområden får lämnas till

aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 13 § för pro-
jekt som bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategi som beskri-
vits för området av en FOG-grupp.

Begagnad utrustning

30 §

Stöd för utgifter för köp av begagnad utrustning lämnas endast om

stödmottagaren styrker att utrustningen inte förvärvats med bidrag från of-
fentliga medel. Priset för den begagnade utrustningen får inte överstiga
marknadsvärdet och måste vara lägre än kostnaden för motsvarande ny ut-
rustning samt ha minst de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

Isbrytarhjälp

31 §

Stöd får lämnas för isbrytning för fiskets och fiskarbefolkningens be-

hov.

Rapportering av oegentligheter

32 §

Fiskeriverket ska ansvara för rapporteringen av oegentligheter i enlig-

het med kommissionens förordning (EG) nr 498/2007.

Bemyndigande

33 §

Fiskeriverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt detta

kapitel.

6 kap. �vriga frågor

�&terkrav av stöd m.m.

4

3 §

5

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den

sökande,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för

stödet,

3. utbetalningen skett på grundval av oriktiga uppgifter, eller

4

Senaste lydelse 2000:1467.

5

Senaste lydelse 2000:1467.

background image

8

SFS 2008:128

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4. något annat inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till

syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

3 a §

6

Den beslutande myndigheten får upphäva ett beslut om stöd helt el-

ler delvis om någon av förutsättningarna i 3 § 1�4 är uppfyllda.

3 b §

7

Fiskeriverket får besluta att inte betala ut stöd om någon av förut-

sättningarna i 3 § 1�4 är uppfyllda.

4 §

Fiskeriverket får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalt

stöd om det finns en återbetalningsskyldighet enligt 3 §. Det belopp som ska
krävas tillbaka får sättas ned om det är fråga om en mindre avvikelse från de
villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan an-
ses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet.

Om ett utbetalt stöd krävs tillbaka ska även ränta krävas.
�&terbetalning får krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

6 §

8

Beslut av länsstyrelsen eller av Sveriges fiskares arbetslöshetskassa

om stöd enligt denna förordning får överklagas hos Fiskeriverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Fiskeriverkets beslut
i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 19 §, 5 kap. samt 6 kap. 3 a och
3 b §§ får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.
2. �ldre bestämmelser ska tillämpas på stöd som beviljats enligt de äldre

bestämmelserna samt på kvarvarande lånegarantier och avskrivningslån.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

6

Senaste lydelse 2000:1467.

7

Senaste lydelse 2001:53.

8

Senaste lydelse 2000:1467.