SFS 2008:129 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet

080129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av avtal mellan staten och Apoteket AB om
bolagets verksamhet;

beslutad den 3 april 2008.

Regeringen ger till känna följande.

Avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet

Enligt 4 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. får detaljhan-
del med sådana läkemedel som närmare anges i lagen endast bedrivas av sta-
ten eller av juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande inflytande.
Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor sådan handel får bedri-
vas. I beslut den 19 december 1996 har regeringen givit uppdrag åt Apoteket
AB (då benämnt Apoteksbolaget AB) att med ensamrätt bedriva detaljhan-
del med läkemedel. Verksamhetens inriktning angavs i ett särskilt avtal mel-
lan staten och Apoteket AB. Det avtalet har ersatts av verksamhetsavtal av
den 31 januari 2003, den 23 december 2004, den 22 juni 2005 och senast
den 20 december 2005.

Regeringen har beslutat (dir. 2006:136) att tillkalla en särskild utredare

bl.a. med uppgift att lämna förslag som möjliggör även för andra aktörer än
Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läke-
medel. Regeringen har i direktivet uttalat att apoteksmarknaden ska omreg-
leras i syfte att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsu-
menterna, prispress och en fortsatt säker och ändamålsenlig läkemedelsan-
vändning. Utredningen överlämnade den 27 augusti 2007 ett delbetänkande i
de frågor som rör sjukhusens läkemedelsförsörjning och den 8 januari 2008
ett betänkande avseende omreglering av apoteksmarknaden.

I syfte att underlätta genomförandet av en omreglerad apoteksmarknad

och säkerställa att målsättningarna med omregleringen uppnås ger reger-
ingen Apoteket AB i uppdrag att utföra vissa förberedande uppgifter som
närmare anges under ett nytt avsnitt 8 i avtalet.

Staten och Apoteket AB (publ) (Bolaget) är ense om att reglera Bolagets
verksamhet i följande nya

V E R K S A M H E T S A V T A L

1 Bolagets ensamrätt och verksamhet i övrigt

Bolaget åtar sig att, på de villkor som anges i detta avtal, med ensamrätt
driva detaljhandel med läkemedel enligt 4 § lagen (1996:1152) om handel

SFS 2008:129

Utkom från trycket
den 15 april 2008

background image

2

SFS 2008:129

med läkemedel m.m. Åtagandet omfattar läkemedel för såväl människor
som djur.

I avsnitt 2 anges vad som ingår i detta åtagande och som ersätts genom

den handelsmarginal som ingår i fastställt läkemedelspris för de varor som
ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmå-
ner m.m.

I avsnitt 3 anges hur handelsmarginalen för de varor som ingår i läkeme-

delsförmånerna fastställs.

I avsnitt 4 anges vilken verksamhet i övrigt Bolaget ska bedriva, men som

ska finansieras på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i nämnda
avsnitt.

I avsnitt 5 anges vilken verksamhet i övrigt som Bolaget får bedriva under

förutsättning att den fullt ut kan finansieras genom intäkter knutna till den
verksamheten.

I avsnitt 6 anges vilka krav som ställs på Bolaget avseende sortiment och

lagerhållning.

I avsnitt 7 anges vilka krav som ställs på Bolagets marknadsföring och

produktinformation.

I avsnitt 8 anges vilka krav som ställs på Bolaget inför omregleringen av

apoteksmarknaden.

I avsnitten 9–13 behandlas frågor om särredovisning och särskild rappor-

tering, vissa pensionsutfästelser, upplysnings- och informationsplikt, giltig-
hetstid och ändringar och tillägg till avtalet.

2 Bolagets åtagande inom ramen för handelsmarginalen

Inom ramen för den ersättning, som erhålls genom handelsmarginalen för de
varor som ingår i läkemedelsförmånerna, innefattar Bolagets åtagande de
uppgifter som anges i detta avsnitt samt forsknings- och utvecklingsarbete
som direkt anknyter till dessa uppgifter. Inom denna ram ska även den del av
Bolagets gemensamma kostnader – såsom kostnader för huvudkontor, admi-
nistration, ägarens avkastningskrav och kapitalkostnader i övrigt – som belö-
per på åtagandet ersättas.

A. Bolaget ska ha ett rikstäckande system för landets läkemedelsförsörjning.
Lokala apotek ska finnas i hela landet. Bolaget bör erbjuda kompletterande
kundkanaler, såsom apoteksombud, elektronisk handel o.d., parallellt med
lokala apotek under förutsättning att detta sammantaget leder till en bättre
tillgänglighet. Bolaget beslutar om lokalisering av lokala apotek, komplette-
rande kundkanaler och tillgänglighet i övrigt. Dessa beslut ska fattas utifrån
en samlad bedömning av en god läkemedelsförsörjning och servicemässiga
och företagsekonomiska överväganden. Bolaget ska samråda med vården,
kommunerna och handikapporganisationerna inför sådana beslut.

B. Bolagets åtagande inom ramen för handelsmarginalen omfattar tillhanda-
hållande av läkemedel och andra varor som enligt 15–18 §§ lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ingår i läkemedelsförmånerna.
Bolaget ska ha den lager- och leveransberedskap som krävs för att tillgodose
allmänhetens och vårdens berättigade krav. Bolaget ska över hela landet le-
verera alla produkter som ingår i läkemedelsförmånerna.

background image

3

SFS 2008:129

C. Bolaget ska tillverka och tillhandahålla sådana förskrivna läkemedel för
vilka godkännande för försäljning inte finns, dvs. sådana extempore- och li-
censläkemedel som avses i 16 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m.

D. Bolaget ska över hela landet tillämpa enhetliga priser på läkemedel vid
försäljning till allmänheten.

E. Bolaget ska tillhandahålla en kundanpassad och producentoberoende in-
formation och rådgivning till enskild privatkund och producentoberoende
basinformation till förskrivare.

F. Bolaget ska tillse att företagets personal, rutiner, utrustning m.m. uppfyl-
ler de krav som ställs från säkerhetssynpunkt.

G. Bolaget ska utföra de uppgifter kring läkemedelsförmånernas praktiska
tillämpning, som naturligt följer av Bolagets roll i detaljhandeln med läke-
medel, förskrivna förbrukningsartiklar och varor med födelsekontrollerande
syfte.

H. Bolaget ska medverka till ett säkert och miljöanpassat system för läkeme-
delsdestruktion avseende allmänhetens läkemedelsavfall.

I. Bolaget ska driva Giftinformationscentralen.

J. Bolaget ska tillhandahålla grundläggande information, uppgifter och sta-
tistik till sjukvårdshuvudmännen och berörda myndigheter. Detta avser, för-
utom varor som ingår i läkemedelsförmånerna, även läkemedel som tillhan-
dahålls mot recept utan att omfattas av läkemedelsförmånerna, läkemedel
som tillhandahålls utan recept

1

, läkemedel som tillhandahålls slutenvården

och läkemedel som tillhandahålls mot rekvisition.

Parterna antecknar följande angående punkten J, första stycket:

Parterna

är ense om att Bolaget enligt denna punkt ska tillhandahålla sådan informa-
tion och sådana sammanställningar m.m. som Bolaget ensamt har tillgång
till eller som sjukvårdshuvudmännen och berörda myndigheter inte utan svå-
righet kan erhålla från annat håll. Däremot omfattas inte omfattande bearbet-
ningar eller fri tillgång till system, dataprogram och rutiner för statistikbear-
betningar.

K. Bolaget ska fullgöra samma uppgifter som de myndigheter som har ett
ansvar enligt 18 § förordningen (2006:942) om åtgärder för fredstida kris-
hantering och höjd beredskap. Föreskrifterna i nämnda förordning som avser
åtgärder vid och inför höjd beredskap ska därvid äga tillämpning.

L. Bolaget ska utfärda intyg avseende införsel av läkemedel klassade som
narkotika.

1

Gäller endast läkemedel inom ramen för ensamrätten.

2* SFS 2008:129–132

background image

4

SFS 2008:129

M. Bolaget ska åren 2007 och 2008 i enlighet med sitt avtal med Världshäl-
soorganisationen, WHO driva WHO Collaborating Centre for Chemical Re-
ference Substances. Bolagets åtagande upphör den 31 december 2008.

3 Fastställande av Bolagets handelsmarginal

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om den handelsmarginal som Bolaget
har rätt att ta ut för varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Denna handels-
marginal sätts enligt objektiva kriterier som gäller lika för inhemska och im-
porterade produkter. Enligt 7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m., fastställer Läkemedelsförmånsnämnden försäljningspriset. I försälj-
ningspriset ingår Bolagets handelsmarginal.

Parterna antecknar följande:

I prop. 2001/02:63 redovisade regeringen

som sin bedömning bl.a. att Läkemedelsförmånsnämnden i prisregleringsde-
len i huvudsak skulle överta de uppgifter som Riksförsäkringsverket hade
enligt lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
(s. 32). Av prop. 1996/97:27 framgår att i dessa uppgifter även ingick att
fastställa ersättning (även betecknad handelsmarginal) till Bolaget för läke-
medelsdistribution m.m. (s. 84).

4 Bolagets åtagande i övrigt

Bolaget ska även, efter finansiering i enlighet med vad som närmare anges i
varje fall, bedriva de verksamheter som anges i detta avsnitt. Dessa verk-
samheter ska även bära sin del av Bolagets gemensamma kostnader – såsom
kostnader för huvudkontor, administration, ägarens avkastningskrav och ka-
pitalkostnader i övrigt. Intäkter från de verksamheter som anges i avsnitt 2
samt i avsnitt 4 punkterna A och G får inte användas för att finansiera verk-
samhet som anges i punkten B i detta avsnitt.

A. Bolaget ska tillhandahålla sådana varor som, utan att omfattas av läkeme-
delsförmånerna, ingår i ensamrätten. Varor som ska tillhandahållas enligt
denna punkt prissätts av Bolaget. Priset ska vid försäljning till allmänheten
vara enhetligt över hela landet. För läkemedel avseende djur får priset även
täcka sådan statistik avseende dessa läkemedel som anges i avsnitt 4, punkt
H. Priset ska vara skäligt med hänsyn till syftet med försäljningen och Bola-
gets kostnader samt bestämmas enligt objektiva kriterier som gäller lika för
inhemska och importerade produkter.

B. Bolaget ska, om detta inte redan följer av vad som anges i avsnitt 2, punkt
B, tillhandahålla förbrukningsartiklar som avses i 19 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m., prisnedsatta livsmedel samt naturläkemedel. Va-
ror som ska tillhandahållas enligt denna punkt prissätts, om inte annat följer
av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., av Bolaget. Priset ska
vara skäligt med hänsyn till syftet med försäljningen och Bolagets kostna-
der. Priset ska vid försäljning till allmänheten vara enhetligt över hela landet
samt bestämmas enligt objektiva kriterier som gäller lika för inhemska och
importerade produkter.

background image

5

SFS 2008:129

C. De varor som anges i punkterna A och B i detta avsnitt ska i mån av efter-
frågan tillhandahållas på samma sätt och i samma utsträckning som gäller
beträffande produkter som omfattas av läkemedelsförmånerna.

D. Bolaget åtar sig att på affärsmässiga grunder fullgöra uppgifter inom to-
talförsvarets läkemedelsförsörjning.

E. Bolaget ska, som ett redskap för bättre läkemedelsanvändning, tillhanda-
hålla dosdispensering i den utsträckning som sjukvård och enskild efterfrå-
gar denna dispenseringsform.

F. Bolaget ska tillhandahålla ett system för delbetalning av varor som omfat-
tas av läkemedelsförmånerna. Systemet ska bära sina egna kostnader.

G. Mot särskild ersättning från staten ska Bolaget ha ett nationellt ansvar för
vaccinationsförsörjningen. Bolaget ska upprätthålla god försörjning av vikti-
gare vacciner, nämligen sådana vacciner som ingår i Socialstyrelsens rekom-
mendationer eller sådana där internationella krav på vaccination finns. Bola-
gets ansvar ska omfatta bevakning, licensförsäljning samt lagerhållning av
vacciner och vissa antidoter.

H. Bolaget ska, på begäran av regeringen eller av regeringen angiven myn-
dighet, producera och erbjuda analyser av statistik över läkemedelsförbruk-
ningens art och omfattning avseende läkemedel för djur.

Parterna antecknar följande angående punkten H:

Parterna är ense om att

Bolagets system, dataprogram, rutiner m.m. ska medge att statistiken över
förskrivna läkemedel för djur redovisas per djurslag. Bolaget ska enligt
denna punkt tillhandahålla information m.m. som Bolaget ensamt har till-
gång till eller som myndigheterna inom djurhälsoområdet inte utan svårighet
kan erhålla från annat håll. Bolaget ska även tillhandahålla bearbetningar
o.d. av sådant material som kan tas fram med hjälp av sådana system, data-
program, rutiner m.m. som Bolaget normalt självt förfogar över. Däremot
omfattas inte mer omfattande bearbetningar, varmed avses sådana bearbet-
ningar som skulle kräva att Bolaget, annat än i begränsad omfattning, ut-
vecklade nya system, dataprogram, rutiner m.m.

5 Verksamhet som Bolaget får bedriva

Om finansiering kan ordnas av Bolaget på annat sätt än genom handelsmar-
ginalen för varor som omfattas av ensamrätten får Bolaget även bedriva de
verksamheter som anges i punkterna A–F i detta avsnitt. Detta innebär bl.a.
att dessa verksamheter även ska bära sin del av Bolagets gemensamma kost-
nader – såsom kostnader för huvudkontor, administration, ägarens avkast-
ningskrav och kapitalkostnader i övrigt. Intäkter från de verksamheter som
anges i avsnitt 2 samt i avsnitt 4, punkterna A och G får inte användas för att
finansiera verksamhet som anges i detta avsnitt.

A. Bolaget får driva sjukhusapotek hos enskilda sjukvårdshuvudmän.

background image

6

SFS 2008:129

B. Bolaget får – utöver åtagandet inom ramen för handelsmarginalen (se av-
snitt 2, punkt J) – producera och erbjuda analyser av statistik över läkeme-
delsförbrukningens art och omfattning.

C. Bolaget får sälja varor och tjänster som naturligt anknyter till Bolagets
huvudsakliga verksamhet.

D. Bolaget får bedriva tillämpad forskning som har tydlig anknytning till
Bolagets verksamhet.

E. Bolaget får bedriva egenvårdsrådgivning till allmänheten kopplat till för-
säljning av naturläkemedel och andra varor inom hälsoområdet samt erbjuda
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande information.

F. Bolaget får vidta förberedande åtgärder för att, på motsvarande sätt som
andra företag på den omreglerade apoteksmarknaden, kunna tillhandahålla
varor och tjänster och bedriva därmed förenlig verksamhet.

6 Krav avseende sortiment och lagerhållning

Bolaget åtar sig att upprätta en produktplan för läkemedel inom ramen för
ensamrätten.

Bolaget ska lägga in samtliga läkemedel som är godkända för försäljning i

Sverige i Apoteket AB:s centrala artikelregister och datasystem som an-
vänds vid försäljning och utlämning av läkemedel vid alla apotek. Samtliga
läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige ingår därmed i bolagets
sortiment. Lokala apotek och apoteksombud ska lagerhålla läkemedel enligt
objektiva kriterier som gäller lika för inhemska och importerade produkter,
exempelvis efterfrågan, förskrivningsmönster och den lokala sjukvårdens re-
kommendationer.

Bolagets tillhandahållandeskyldighet enligt 2 B, 4 A och 4 B ska fullgöras

enligt objektiva kriterier som gäller lika för inhemska och importerade pro-
dukter.

På begäran av den som innehar ett godkännande för försäljning av läke-

medel ska Bolaget i ett skriftligt beslut redogöra för skälen till att denna
innehavares läkemedel inte lagerhålls på ett lokalt apotek eller hos ett apo-
teksombud. Bolagets skyldighet i denna del gäller bara läkemedel inom ra-
men för ensamrätten. Innehavaren ska upplysas om sin rätt att få beslutet
överprövat av Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden.

Vid prövning av ärende hos Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

ska Bolaget tillhandahålla nämnden det material och de upplysningar som
begärs.

Bolaget ska utan dröjsmål verkställa beslut av Alkohol- och läkemedels-

sortimentsnämnden.

7 Krav på marknadsföring och produktinformation

Bolagets åtgärder för marknadsföring och information om läkemedel ska
vara opartiska och oberoende av produkternas ursprungsland. Bolaget ska,
med beaktande av i lag angivna begränsningar av marknadsföring av läke-

background image

7

SFS 2008:129

medel, verka för att varje nytt läkemedel inom ramen för ensamrätten blir
känt för konsumenterna. För varje sådant nytt läkemedel som godkänns av
Läkemedelsverket ska Bolaget skicka information till samtliga apotek.

8 Bolagets åtagande inför omreglering av apoteksmarknaden

Mot bakgrund av de mål som regeringen satt upp för apoteksmarknaden som
beskrivs i inledningen till detta avtal, åtar sig Bolaget att vidta de nödvän-
diga förberedande omstruktureringsåtgärder som krävs för att uppnå de mål
med omregleringen av apoteksmarknaden som efter regeringens förslag fast-
ställs av riksdagen.

Vid genomförandet av dessa omstruktureringsåtgärder ska Bolaget följa –

förutom detta verksamhetsavtal – ägardirektivet, bolagsordningen, aktiebo-
lagslagen och annat relevant regelverk. Bolaget ska omedelbart underrätta
staten om det finns risk för att någon åtgärd kan komma att innebära att Bo-
laget handlar i strid med nyss nämnda regelverk.

Bolagets åtagande innebär bl.a. följande.

A. Bolaget ska bilda två helägda dotterbolag, Apoteket Omstrukturering AB
(i fortsättningen benämnt ”Omstruktureringsbolaget”) och Apotekens Ser-
vice AB (i fortsättningen benämnt ”Servicebolaget”).

Styrelseledamöterna i respektive bolag utses, efter regeringen bemyndi-

gande, efter förslag från socialministern. Ledamöterna ska vara oberoende
gentemot Apoteket AB eller närliggande intressenter.

Omstruktureringsbolaget

Omstruktureringsbolaget ska verka för samt följa upp att Bolagets agerande
vid omstruktureringen är transparent, konkurrensneutralt och i linje med om-
regleringens intentioner om att tillskapa en väl fungerande apoteksmarknad
med beaktande av konkurrenssituationen på apoteks- och läkemedelsmark-
naden i dess helhet. Omstruktureringsbolagets verksamhet ska bl.a. avse föl-
jande.

Omstruktureringsbolaget ska ansvara för planering och förberedelse inför

överlåtelse av apoteksverksamhet samt i övrigt bistå staten och Bolaget i en-
lighet med direktiv från staten. Syftet med överlåtelse av apoteksverksamhet
är att skapa en väl fungerande marknad i enlighet med regeringens intentio-
ner.

Vid planering inför överlåtelse av apoteksverksamhet ska det beaktas

möjligheten att överlåta dels enstaka apotek, dels grupper av apotek. Det
övergripande syftet ska dock vara att överlåtelserna genomförs – med beak-
tande av övriga hänsynstagande som slås fast i detta avsnitt – på bästa affärs-
mässiga sätt och med beaktande av statens långsiktiga ambitioner med Apo-
teket. Hänsyn ska även tas till miljökonsekvenser.

Omstruktureringsbolaget ska övervaka hanteringen av det generiska nam-

net apotek. Omstruktureringsbolaget ska ansvara för kommunikationen rö-
rande den förändrade apoteksmarknaden gentemot allmänheten och nya ak-
törer.

background image

8

SFS 2008:129

Omstruktureringsbolaget ska vidare övervaka att överföringen av sam-

hällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser från Bolaget till Service-
bolaget görs i enlighet med statens intentioner.

Bolaget ska inledningsvis finansiera och även i övrigt bistå Omstrukture-

ringsbolaget i nödvändig omfattning för att detta ska kunna genomföra sitt
uppdrag. Bolagets kostnader som har samband med omstruktureringsåtgär-
der och försäljning av apotek får avräknas mot intäkterna i Bolagets löpande
verksamhet och försäljningsintäkterna. Avräkning ska ske i samråd med
Omstruktureringsbolaget. Omstruktureringsbolaget ska så snart det kan ske
överföras från Bolaget till staten

Servicebolaget

Servicebolaget ska ansvara för samhällsnyttig infrastruktur och informa-
tionsdatabaser som ska vara tillgängliga för alla apotek på likvärdiga och
icke diskriminerande villkor på den omreglerade marknaden.

Bolaget ska så snart det kan ske överlåta nämnda system till Servicebola-

get.

Bolaget ska inledningsvis finansiera och även i övrigt bistå Servicebola-

get i nödvändig omfattning för att detta ska kunna genomföra sitt uppdrag.
Bolagets kostnader som har samband med dessa omstruktureringsåtgärder
får avräknas mot intäkterna i Bolagets löpande verksamhet och försäljnings-
intäkterna. Avräkning ska ske i samråd med Omstruktureringsbolaget. Ser-
vicebolaget ska så snart det kan ske, dock senast när omregleringen av apo-
teksmarknaden träder i kraft, överföras till staten

B. Bolaget får i samverkan med Servicebolaget utveckla ett elektroniskt ex-
peditionsstöd i syfte att öka patientsäkerheten genom förbättrad läkemedels-
användning. Detta får genomföras på följande villkor.

Utveckling av ett elektroniskt expeditionsstöd ska ske med beaktande av

att ett sådant stöd inte får ge Bolaget bestående konkurrensfördelar i förhål-
lande till övriga aktörer på den omreglerade apoteksmarknaden. Genomför-
andet får inte minska statens handlingsalternativ vad gäller tillskapandet av
ett infrastrukturbolag som betjänar hela apoteksmarknaden. Bolagets ut-
veckling av expeditionsstödet ska ske på affärsmässiga grunder.

Under förutsättning att expeditionsstödet av Omstruktureringsbolaget har

bedömts uppfylla det avsedda syftet, ska det överföras till Servicebolaget så
snart det kan ske.

9 Särredovisning och särskild rapportering

De verksamheter som inte omfattas av Bolagets ensamrätt, ska bedrivas på
affärsmässiga grunder och ska därvid bl.a. till fullo bära alla sina egna kost-
nader och sin egen affärsrisk. Intäkter från de verksamheter, som omfattas
av ensamrätten, läkemedelsförmånerna eller särskild ersättning från staten,
får inte användas för att finansiera eller på annat sätt stödja konkurrensutsatt
verksamhet. Konkurrensutsatt verksamhet ska därför särredovisas.

I särskild rapportering till regeringen eller den myndighet regeringen be-

stämmer ska Bolaget årligen redovisa kostnaderna och intäkterna, eller i fö-
rekommande fall besparingarna, för delbetalningssystemet.

background image

9

SFS 2008:129

Bolagets upplysnings- och informationsplikt i övrigt anges i avsnitt 11.

10 Vissa pensionsutfästelser

Bolaget har i tidigare avtal mellan parterna förbundit sig att infria dels de
pensionsutfästelser som grundar sig på bestämmelser som före utgången av
år 1970 utfärdats av Kungl. Maj:t och som avser apoteksinnehavare och apo-
teksanställda samt deras efterlevande, dels statens pensionsåtagande enligt
överenskommelsen den 17 september 1969 mellan staten och Apotekarso-
cieteten. Dessa åtaganden ska ha fortsatt giltighet.

11 Upplysnings- och informationsplikt

Bolaget ska på begäran lämna regeringen eller annan som regeringen be-
stämmer de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av att detta
avtal följs. Bolaget ska därvid medverka till erforderlig insyn i Bolagets re-
dovisning och redovisningsprinciper.

Bolaget ska löpande samråda med sjukvårdshuvudmännen och berörda

myndigheter.

12 Giltighetstid

Detta avtal träder i kraft den 13 mars 2008 och ersätter avtalet av den
20 december 2005. Det nu träffade avtalet gäller tills vidare med tre måna-
ders ömsesidig uppsägningstid. Om det är nödvändigt med anledning av be-
slut av riksdagen kan avtalet i förtid sägas upp att upphöra vid den tidpunkt
som ett sådant riksdagsbeslut kan föranleda.

13 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att bli gällande vara skriftliga
och undertecknade av bägge parter.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit

var sitt.

Stockholm den 13 mars 2008

För staten

För Apoteket AB

Lars Hedengran

Per Båtelson

Stefan Carlsson

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2006:33) av avtal mel-

lan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet.

background image

10

SFS 2008:129

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)