SFS 2008:130 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

080130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:3px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i patentkung�relsen (1967:838);</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 3 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 40, 59 och 60 </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft11">�� patentkung�relsen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1967:838)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett europeiskt patent ska f�ras in i registret n�r det europeiska pa-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">tentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentans�kan, om s�kanden har<br/>l�mnat in en �vers�ttning och betalat avgiften enligt 82 � f�rsta stycket pa-<br/>tentlagen (1967:837). N�r ett europeiskt patent f�rs in i registret ska det an-<br/>tecknas dagen d� det europeiska patentverket kungjort sitt beslut, dagen d�<br/>�vers�ttningen och avgiften enligt 82 � f�rsta stycket patentlagen kommit in<br/>samt uppgifter motsvarande dem som anges i 31 � och 39 � 3, om s�dana<br/>uppgifter finns. </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det europeiska patentverket har upph�vt ett europeiskt patent eller be-</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">slutat att ett s�dant patent ska uppr�tth�llas i �ndrad lydelse eller begr�nsas,<br/>ska det antecknas i registret. Har patenthavaren i fall d� patentet ska uppr�tt-<br/>h�llas i �ndrad lydelse eller begr�nsas gett in en �vers�ttning och betalat av-<br/>giften enligt 82 � andra stycket patentlagen, ska det antecknas.</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska pa-</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">tentkonventionen har undanr�jt ett beslut och det undanr�jda beslutet avs�g<br/>ett europeiskt patent som g�ller i Sverige, ska beslutet antecknas i registret. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det ges in en r�ttelse av en �vers�ttning som avses i f�rsta eller andra</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">stycket, ska det antecknas n�r detta skett samt om r�ttelsen har f�ranlett en<br/>kung�relse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>59 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Patentverket f�r</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:710px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">ett s�rskilt diarium �ver europeiska patentans�k-</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ningar betr�ffande vilka �vers�ttning som avses i 88 </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:455px;white-space:nowrap" class="ft11">� patentlagen</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">(1967:837) har kommit in till patentverket. Diariet �r tillg�ngligt f�r allm�n-<br/>heten.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I diariet antecknas f�r varje ans�kan dess nummer vid det europeiska pa-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">tentverket, s�kandens namn och adress samt dagen d� �vers�ttningen eller<br/>r�ttelse av �vers�ttningen kom in liksom om �vers�ttningen eller r�ttelsen<br/>har kungjorts. I �vrigt antecknas den dag som fastst�llts som ingivningsdag<br/>f�r ans�kningen, s�dana uppgifter som avses i 7 � tredje stycket 57, 12 och<br/>16 samt om ans�kningen �r en europeisk avdelad ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Kung�relsen omtryckt 1991:1331.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2007:519.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:130</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 april 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:130</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det ges in en</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft26"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft21">�vers�ttning som avses i 82 � f�rsta stycket patentlagen,</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">ska detta antecknas i diariet liksom om �vers�ttningen har kungjorts. Det-<br/>samma g�ller r�ttelse av en</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:107px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft26"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft21">s�dan �vers�ttning som kommer in innan paten-</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">tet har antecknats i patentregistret.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft27"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>60 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft27"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft28"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">En �vers�ttning som avses i 82 </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft21">� f�rsta stycket patentlagen</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">(1967:837) ska �tf�ljas av en uppgift om patentans�kans nummer, uppfin-<br/>ningens ben�mning samt s�kandens namn och adress. En �vers�ttning som<br/>ska ges in enligt 82 � andra stycket patentlagen ska �tf�ljas av en uppgift om<br/>patentets nummer samt patenthavarens namn och adress.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om best�mmelserna i f�rsta stycket inte uppfylls, ska n�gon �vers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">inte anses ingiven.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft212">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2008.<br/>2. De nya best�mmelserna ska till�mpas p� europeiska patent betr�ffande</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">vilka kung�relse om att patentet meddelats publicerats i den europeiska pa-<br/>tenttidningen efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft212">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2007:519.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i patentkung�relsen (1967:838);

utf�rdad den 3 april 2008.

Regeringen f�reskriver att 40, 59 och 60

�� patentkung�relsen

(1967:838)

1

ska ha f�ljande lydelse.

40 �

2

Ett europeiskt patent ska f�ras in i registret n�r det europeiska pa-

tentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentans�kan, om s�kanden har
l�mnat in en �vers�ttning och betalat avgiften enligt 82 � f�rsta stycket pa-
tentlagen (1967:837). N�r ett europeiskt patent f�rs in i registret ska det an-
tecknas dagen d� det europeiska patentverket kungjort sitt beslut, dagen d�
�vers�ttningen och avgiften enligt 82 � f�rsta stycket patentlagen kommit in
samt uppgifter motsvarande dem som anges i 31 � och 39 � 3, om s�dana
uppgifter finns.

Om det europeiska patentverket har upph�vt ett europeiskt patent eller be-

slutat att ett s�dant patent ska uppr�tth�llas i �ndrad lydelse eller begr�nsas,
ska det antecknas i registret. Har patenthavaren i fall d� patentet ska uppr�tt-
h�llas i �ndrad lydelse eller begr�nsas gett in en �vers�ttning och betalat av-
giften enligt 82 � andra stycket patentlagen, ska det antecknas.

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska pa-

tentkonventionen har undanr�jt ett beslut och det undanr�jda beslutet avs�g
ett europeiskt patent som g�ller i Sverige, ska beslutet antecknas i registret.

Om det ges in en r�ttelse av en �vers�ttning som avses i f�rsta eller andra

stycket, ska det antecknas n�r detta skett samt om r�ttelsen har f�ranlett en
kung�relse.

59 �

Patentverket f�r

ett s�rskilt diarium �ver europeiska patentans�k-

ningar betr�ffande vilka �vers�ttning som avses i 88

� patentlagen

(1967:837) har kommit in till patentverket. Diariet �r tillg�ngligt f�r allm�n-
heten.

I diariet antecknas f�r varje ans�kan dess nummer vid det europeiska pa-

tentverket, s�kandens namn och adress samt dagen d� �vers�ttningen eller
r�ttelse av �vers�ttningen kom in liksom om �vers�ttningen eller r�ttelsen
har kungjorts. I �vrigt antecknas den dag som fastst�llts som ingivningsdag
f�r ans�kningen, s�dana uppgifter som avses i 7 � tredje stycket 57, 12 och
16 samt om ans�kningen �r en europeisk avdelad ans�kan.

1

Kung�relsen omtryckt 1991:1331.

2

Senaste lydelse 2007:519.

SFS 2008:130

Utkom fr�n trycket
den 15 april 2008

background image

2

SFS 2008:130

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Om det ges in en

�vers�ttning som avses i 82 � f�rsta stycket patentlagen,

ska detta antecknas i diariet liksom om �vers�ttningen har kungjorts. Det-
samma g�ller r�ttelse av en

s�dan �vers�ttning som kommer in innan paten-

tet har antecknats i patentregistret.

60 �

3

En �vers�ttning som avses i 82

� f�rsta stycket patentlagen

(1967:837) ska �tf�ljas av en uppgift om patentans�kans nummer, uppfin-
ningens ben�mning samt s�kandens namn och adress. En �vers�ttning som
ska ges in enligt 82 � andra stycket patentlagen ska �tf�ljas av en uppgift om
patentets nummer samt patenthavarens namn och adress.

Om best�mmelserna i f�rsta stycket inte uppfylls, ska n�gon �vers�ttning

inte anses ingiven.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2008.
2. De nya best�mmelserna ska till�mpas p� europeiska patent betr�ffande

vilka kung�relse om att patentet meddelats publicerats i den europeiska pa-
tenttidningen efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2007:519.

;