SFS 2008:130 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

080130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 3 april 2008.

Regeringen föreskriver att 40, 59 och 60

§§ patentkungörelsen

(1967:838)

1

ska ha följande lydelse.

40 §

2

Ett europeiskt patent ska föras in i registret när det europeiska pa-

tentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan, om sökanden har
lämnat in en översättning och betalat avgiften enligt 82 § första stycket pa-
tentlagen (1967:837). När ett europeiskt patent förs in i registret ska det an-
tecknas dagen då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut, dagen då
översättningen och avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen kommit in
samt uppgifter motsvarande dem som anges i 31 § och 39 § 3, om sådana
uppgifter finns.

Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt patent eller be-

slutat att ett sådant patent ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas,
ska det antecknas i registret. Har patenthavaren i fall då patentet ska upprätt-
hållas i ändrad lydelse eller begränsas gett in en översättning och betalat av-
giften enligt 82 § andra stycket patentlagen, ska det antecknas.

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska pa-

tentkonventionen har undanröjt ett beslut och det undanröjda beslutet avsåg
ett europeiskt patent som gäller i Sverige, ska beslutet antecknas i registret.

Om det ges in en rättelse av en översättning som avses i första eller andra

stycket, ska det antecknas när detta skett samt om rättelsen har föranlett en
kungörelse.

59 §

Patentverket för

ett särskilt diarium över europeiska patentansök-

ningar beträffande vilka översättning som avses i 88

§ patentlagen

(1967:837) har kommit in till patentverket. Diariet är tillgängligt för allmän-
heten.

I diariet antecknas för varje ansökan dess nummer vid det europeiska pa-

tentverket, sökandens namn och adress samt dagen då översättningen eller
rättelse av översättningen kom in liksom om översättningen eller rättelsen
har kungjorts. I övrigt antecknas den dag som fastställts som ingivningsdag
för ansökningen, sådana uppgifter som avses i 7 § tredje stycket 5�7, 12 och
16 samt om ansökningen är en europeisk avdelad ansökan.

1

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2

Senaste lydelse 2007:519.

SFS 2008:130

Utkom från trycket
den 15 april 2008

background image

2

SFS 2008:130

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Om det ges in en

översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen,

ska detta antecknas i diariet liksom om översättningen har kungjorts. Det-
samma gäller rättelse av en

sådan översättning som kommer in innan paten-

tet har antecknats i patentregistret.

60 §

3

En översättning som avses i 82

§ första stycket patentlagen

(1967:837) ska åtföljas av en uppgift om patentansökans nummer, uppfin-
ningens benämning samt sökandens namn och adress. En översättning som
ska ges in enligt 82 § andra stycket patentlagen ska åtföljas av en uppgift om
patentets nummer samt patenthavarens namn och adress.

Om bestämmelserna i första stycket inte uppfylls, ska någon översättning

inte anses ingiven.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på europeiska patent beträffande

vilka kungörelse om att patentet meddelats publicerats i den europeiska pa-
tenttidningen efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2007:519.