SFS 2008:132 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

080132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 3 april 2008.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2008:132

Utkom från trycket
den 15 april 2008

background image

2

SFS 2008:132

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA P�& AVANCERAD NIV�&

YRKESEXAMINA

Speciallärarexamen

Omfattning

Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen med in-
riktning mot kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling eller mate-
matikutveckling, annan avlagd lärarexamen med svenska eller matematik
eller annan avlagd lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper.

Mål

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever inom
förskoleklass, skola eller vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd i
språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.

Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesut-
övningen,

� visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsut-

veckling och stimulans av denna, och

� visa fördjupad kunskap om elevers lärande och språk-, skriv- och läsut-

veckling eller matematikutveckling samt goda kunskaper om bedömnings-
frågor och betygssättning.

2

Senaste lydelse 2007:1337.

background image

3

SFS 2008:132

Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen ska studenten

� visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och
svårigheter i olika lärmiljöer,

� visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärds-

program för enskilda barn och elever i samverkan med berörda aktörer samt
förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,

� visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frå-

gor som rör språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling,

� visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta
behoven hos alla barn och elever,

� visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveck-
ling,

� visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedago-

giska utredningar och analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer,
och

� visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och

elever i behov av särskilt stöd.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För speciallärarexamen ska studenten

� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedöm-

ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och ut-

vecklingsarbete,

� visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes-

grupper, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskole-
poäng.

�vrigt

I examensbeviset ska det anges för vilken verksamhet utbildningen är
avsedd.

För speciallärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje

högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv-
ning.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008