SFS 2008:134 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

080134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229),

dels

att 6 kap. 8 §, 7 kap. 11 §, 10 kap. 3 §, 12 kap. 34 §, 16 kap. 17 §,

28 kap. 3 §, 39 kap. 2 och 13 a §§, 58 kap. 1, 1 a, 2, 4, 5, 16, 19, 19 a och
29 §§, 59 kap. 14 §, 64 kap. 3 § samt 66 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 58 kap. 16 a, 16 b, 18 a,

19 b och 19 c §§, samt närmast före 58 kap. 18 a § en ny rubrik av följande
lydelse.

6 kap.

8 §

2

Med

utländsk juridisk

person avses en utländsk association om, enligt

lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma,

1. den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter,
2. den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter, och
3. enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögen-

hetsmassa.

�ven om villkoren enligt första stycket inte är uppfyllda ska bestämmel-

serna om utländska juridiska personer tillämpas också på utländska associa-
tioner som

1. bedriver verksamhet avseende skadeförsäkring genom en sådan gene-

ralrepresentation som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska för-
säkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, eller

2. bedriver tjänstepensionsverksamhet i Sverige enligt samma lag som av-

ses i 1.

7 kap.

11 §

3

Skatteverket får medge undantag från fullföljdskravet i 10 § för en

förening som avser att förvärva en fastighet eller annan anläggning som är
avsedd för den ideella verksamheten. Detsamma gäller om en förening avser
att genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten
på en fastighet som används av föreningen.

1

Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155.

2

Senaste lydelse 2007:1419.

3

Senaste lydelse 2007:1406.

SFS 2008:134

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:134

Beslutet får avse högst fem beskattningsår i följd. Det får förenas med

villkor att föreningen ska ställa säkerhet eller liknande för den inkomstskatt
som föreningen kan bli skyldig att betala på grund av omprövning av taxe-
ringarna för de år som beslutet avser, om det upphör att gälla enligt 12 §.

Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv-

ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 kap.

3 §

4

Till inkomstslaget tjänst räknas

1. utdelningar och kapitalvinster på aktier m.m., i den utsträckning som

anges i 57 kap., i företag som är eller har varit fåmansföretag,

2. kapitalvinster på andelar i ett svenskt handelsbolag i den utsträckning

som anges i 50 kap. 7 §,

3. penninglån i strid med 21 kap. 1�7 §§ aktiebolagslagen (2005:551) el-

ler 11 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

4. avskattning av pensionsförsäkring enligt bestämmelserna i 58 kap.

19 och 19 a §§,

5. avskattning av pensionssparkonto enligt bestämmelserna i 58 kap. 33 §,

och

6. avskattning av avtal om tjänstepension enligt bestämmelserna i 58 kap.

19 och 19 a §§.

12 kap.

34 §

Avgifter som den skattskyldige betalar i samband med tjänsten för sin

egen eller efterlevandes pension på annat sätt än genom försäkring, ska dras
av bara om pensionen är utformad så att den överensstämmer med villkoren
i 58 kap. 4�16 b §§ för en pensionsförsäkring.

16 kap.

17 §

5

Särskilda skatter och avgifter som avser näringsverksamheten ska

dras av. Om skatten eller avgiften sätts ned, ska motsvarande del av avdraget
återföras det beskattningsår då debiteringen ändras.

Avkastningsskatt som beräknas på avsättning i balansräkning med till-

lämpning av 3 § femte stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel ska dras av. Om skatten sätts ned, ska motsvarande del av av-
draget återföras det beskattningsår då debiteringen ändras. Om skatten sätts
ned genom avräkning av utländsk skatt, hindrar detta inte att hela skattebe-
loppet dras av.

Andra stycket tillämpas också på avkastningsskatt som med tillämpning

av 3 § tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel beräknas
på värdet av ett avtal om tjänstepension med villkor som innebär att det ut-
ländska tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse en-
ligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

I 29�31 §§ finns bestämmelser om egenavgifter.

4

Senaste lydelse 2005:1142.

5

Senaste lydelse 2007:618.

background image

3

SFS 2008:134

28 kap.

3 §

6

Arbetsgivares tryggande av utfästelse om pension till en arbetstagare

ska dras av som kostnad i den utsträckning som anges i 5�18 §§, om utfäs-
telsen tryggas genom

� överföring till pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutfästelse m.m.,

� avsättning i balansräkning i förening med kreditförsäkring eller i fören-

ing med kommunal eller statlig borgen eller liknande garanti,

� betalning av premie för pensionsförsäkring, eller
� överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut som enligt 39 kap.

13 c § likställs med en sådan pensionsstiftelse som avses i lagen om tryg-
gande av pensionsutfästelse m.m.

39 kap.

2 §

7

Med

livförsäkringsföretag

avses

1.

livförsäkringsbolag enligt 1

kap. 4

§ försäkringsrörelselagen

(1982:713), och

2.

utländskt försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse i

Sverige med stöd av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Med skadeförsäkringsföretag avses annat försäkringsföretag än livförsäk-

ringsföretag.

Utländska försäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse i Sverige

bedöms bara med hänsyn till den verksamhet som företaget bedriver från
fast driftställe här. Som skadeförsäkringsföretag anses också en sådan asso-
ciation som avses i 6 kap. 8 § andra stycket 1.

13 a §

8

Med utländskt tjänstepensionsinstitut avses ett institut som hör

hemma i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av
den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut

9

.

Utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver verksamhet i Sverige be-

döms bara med hänsyn till den verksamhet som institutet bedriver från fast
driftställe här.

58 kap.

1 §

10

I detta kapitel finns bestämmelser om

� tjänstepensionsavtal i 1 a och 1 b §§,
� pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar i 2�20 och 34 §§, och
� pensionssparkonton i 21�34 §§.

6

Senaste lydelse 2005:1170.

7

Senaste lydelse 2006:619.

8

Senaste lydelse 2005:1170.

9

EUT L 235, 23.9.2003, s. 10 (Celex 32003L0041).

10

Senaste lydelse 2005:1170.

background image

4

SFS 2008:134

1 a §

11

Sådana avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra

stycket ska

1. ingås med ett utländskt tjänstepensionsinstitut, och
2. uppfylla de villkor som anges i fråga om pensionsförsäkring i
� 5 och 6 §§ om gränsdragning,
� 7 § om tjänstepensionsförsäkring,
� 8 § och 9 § första och andra styckena om den försäkrade,
� 10�14 §§ om ålders-, sjuk- och efterlevandepension,
� 15 § om fondförsäkring, och
� 16�16 b §§ om försäkringsavtalets utformning.
Vad som avses med ett utländskt tjänstepensionsinstitut framgår av

39 kap. 13 a §.

2 §

En försäkring är en

pensionsförsäkring

om den uppfyller de villkor

som anges i 4, 6 och 8�16 b §§.

Med

kapitalförsäkring

avses en livförsäkring som inte är en pensionsför-

säkring. Också en försäkring som uppfyller villkoren för en pensionsförsäk-
ring anses som en kapitalförsäkring om så bestämts när avtalet ingicks.

Som kapitalförsäkring anses också en pensionsförsäkring eller ett avtal

om tjänstepension som har avskattats enligt 19 eller 19 a § eller enligt 5 §
första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för ut-
omlands bosatta.

4 §

En pensionsförsäkring ska ha meddelats i en försäkringsrörelse som

bedrivs från ett fast driftställe i Sverige eller i en försäkringsrörelse som be-
drivs från ett fast driftställe i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet av ett försäkringsföretag som avses i artikel 1 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om
livförsäkring

12

.

5 §

13

�ven om en försäkring inte uppfyller villkoren i 4, 6 och 8�16 b §§,

ska den anses som en pensionsförsäkring, om

1. den huvudsakligen avser ålders-, sjuk- eller efterlevandepension,
2. den har meddelats i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast

driftställe i Sverige,

3. den har tecknats när den försäkrade var bosatt utomlands, och
4. den försäkrade har fått avdrag, skattereduktion eller liknande skattelätt-

nad för premierna i bosättningslandet.

Första stycket gäller också om arbetsgivaren betalat premier under den

försäkrades bosättning eller förvärvsarbete utomlands utan att betalningen
räknats som inkomst för den försäkrade vid beskattningen i det landet. Ett
sådant förvärvsarbete ska vara den försäkrades huvudsakliga förvärvsverk-
samhet.

Om det i annat fall finns särskilda skäl, får Skatteverket medge att en för-

säkring som har meddelats i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett
fast driftställe i Sverige ska anses som en pensionsförsäkring.

11

Senaste lydelse 2005:1170.

12

EGT L 345, 19.12.2002, s.1 (Celex 32002L0083).

13

Senaste lydelse 2003:669.

background image

5

SFS 2008:134

En försäkring som har ansetts vara en pensionsförsäkring enligt denna pa-

ragraf, kan inte övergå till att vara en kapitalförsäkring.

16 §

14

Pensionsförsäkringsavtalet ska innehålla villkor att försäkring inte

får

1. pantsättas eller belånas,
2. ändras på sådant sätt att den inte längre uppfyller villkoren för pen-

sionsförsäkring, eller

3. överlåtas eller återköpas i andra fall än som avses i 17 eller 18 §.

16 a §

Ett pensionsförsäkringsavtal ska också innehålla villkor om att för-

säkringsgivaren ska lämna sådana kontrolluppgifter som enligt 6, 11 och
12 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska
lämnas om pensionsförsäkring.

För att villkoret i första stycket ska vara uppfyllt gäller för en försäkrings-

givare som meddelar försäkring från ett fast driftställe beläget i en utländsk
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) dessutom att
försäkringsgivaren för varje försäkringsavtal ska ha kommit in med ett
skriftligt åtagande till Skatteverket enligt 13 kap. 2 och 3 §§ lagen om själv-
deklarationer och kontrolluppgifter.

Andra stycket tillämpas också när en försäkringsgivare som är etablerad i

en utländsk stat inom EES eller när en del av en försäkringsgivares verksam-
het som är etablerad i en sådan stat övertar försäkringen efter en överlåtelse
eller överföring av försäkringsavtalet.

16 b §

Utöver vad som framgår av 16 och 16 a §§ ska ett försäkringsavtal

också innehålla de villkor i övrigt som avgör om försäkringen är en pen-
sionsförsäkring. Avtalet får inte innehålla villkor som är oförenliga med be-
stämmelserna om pensionsförsäkring.

Avtal om betalning av avkastningsskatt

18 a §

En försäkringsgivare som bedriver verksamhet från ett fast drift-

ställe i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
som gett in ett sådant åtagande som avses i 16 a § andra stycket, får avtala
med försäkringens innehavare om att för dennes räkning betala den avkast-
ningsskatt som enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-
medel är hänförlig till försäkringen. Ett sådant avtal om betalning av avkast-
ningsskatt ska vara skriftligt och får avse flera år.

Betalningen ska inte anses strida mot bestämmelserna i detta kapitel och

inte heller anses som pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 5, om

� beloppet betalats ut sedan underlaget för avkastningsskatt fastställts i

beslut om årlig taxering, och

� det belopp som betalats ut inte överstiger avkastningsskattens storlek

enligt beslut om slutlig skatt med tillägg för bankavgifter och andra sedvan-
liga kostnader som har direkt samband med överföringen av beloppet.

Om skatt som försäkringsgivaren betalat till följd av avtalet återbetalas,

anses beloppet som pension om det inte, tillsammans med ränta enligt

14

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

6

SFS 2008:134

19 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483), tillgodoförs försäkringen
inom 14 dagar. Har försäkringen avslutats, ska beloppet i stället tillgodo-
föras den försäkring till vilken värdet i den avslutade försäkringen har över-
förts.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på tjänstepensionsavtal

som är jämförbara med pensionsförsäkring och uppfyller villkoren i 1 a §.

19 §

15

Det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring ska tas upp i

inkomstslaget tjänst (avskattning), om försäkringsgivaren

1. överlåter försäkringen till en försäkringsgivare som inte meddelar pen-

sionsförsäkring, eller

2. för över försäkringen till en sådan del av sin verksamhet som inte avser

pensionsförsäkring.

Avskattningen ska ske i fall som avses i första stycket 1 när ansvaret för

försäkringen övergår på den övertagande försäkringsgivaren och i fall som
avses i första stycket 2 när försäkringen förs över. Inkomsten vid avskatt-
ning ska beräknas enligt 19 a § andra stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på tjänstepensionsavtal

som är jämförbara med pensionsförsäkring och uppfyller villkoren i 1 a §.

19 a §

16

Förutom i de fall som avses i 19 § och oavsett vad som föreskrivs

i försäkringsavtalslagen (2005:104) om förfoganden som är utan verkan, ska
avskattning ske om

� pensionsförsäkringsavtalet ändras så att försäkringen inte längre uppfyl-

ler villkoren för att utgöra en pensionsförsäkring,

� parterna på annat sätt förfogar över avtalet i strid med villkoren för pen-

sionsförsäkring, eller

� kontrolluppgifter som avses i 16 a § inte lämnas.
Avskattning ska ske när avtalsändringen eller förfogandet över försäk-

ringen inträffar eller vid den tidpunkt då kontrolluppgiften rätteligen skulle
ha lämnats. Vid avskattning uppgår den skattepliktiga inkomsten till det ka-
pital som hänför sig till pensionsförsäkringen multiplicerat med talet 1,5.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på tjänstepensionsavtal

som är jämförbara med pensionsförsäkring och uppfyller villkoren i 1 a §.

19 b §

Om försäkringsgivaren för ett enstaka år inte inom den tid som fö-

reskrivs i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
lämnar sådana kontrolluppgifter som avses i 16 a § och som ska lämnas se-
nast den 31 januari under taxeringsåret, ska avskattning enligt 19 a § inte ske
om försäkringstagaren eller den försäkrade själv lämnar uppgifter från för-
säkringsgivaren om försäkringen senast den 31 maj under det år kontroll-
uppgiften skulle ha lämnats.

Om avskattning inte ska ske på grund av bestämmelsen i första stycket,

och försäkringstagaren under det år då kontrolluppgiften skulle ha lämnats
för över pensionsförsäkringens värde till en annan försäkring hos en annan
försäkringsgivare på det sätt som avses i 18 § tredje stycket ska avskattning

15

Senaste lydelse 2005:1170.

16

Senaste lydelse 2005:1170.

background image

7

SFS 2008:134

inte ske även om kontrolluppgift om överföringen enligt 11 kap. 7 a § lagen
om självdeklarationer och kontrolluppgifter inte lämnas.

19 c §

Om den skattskyldige begär det ska vid avskattning i fall som avses

i 19 a § kapitalet som hänför sig till försäkringen i stället multipliceras med
talet 1,0 om det finns synnerliga skäl. Vid prövningen ska det beaktas att ett
otillåtet förfogande, en otillåten villkorsändring eller annan åtgärd som med-
för att försäkringen inte längre uppfyller villkoren för pensionsförsäkring,
skett på grund av en åtgärd som den skattskyldige saknat rättslig möjlighet
att förhindra.

29 §

17

För sparande i fondpapper som avses i 1 kap. 2 § 8 lagen (1993:931)

om individuellt pensionssparande och inlåning i utländsk valuta ska det vid
bedömningen enligt 25 och 28 §§ av utbetalningarnas storlek under de första
fem åren bortses från sådana förändringar av beloppen som beror på fond-
papperens eller den utländska valutans kursutveckling.

59 kap.

14 §

18

Om den skattskyldige ska göra pensionssparavdrag både i inkomsts-

laget näringsverksamhet och som allmänt avdrag, får han upp till 12 000
kronor fritt fördela avdraget mellan näringsverksamheten och allmänna av-
drag.

64 kap.

3 §

19

Med sjöinkomst avses lön, förmåner, drickspengar och annan ersätt-

ning till den som enligt sjömanslagen (1973:282) anses som sjöman och som
är anställd i redarens tjänst på ett EES- handelsfartyg. Med anställning hos
redare likställs anställning hos en annan arbetsgivare som redaren anlitar
som entreprenör.

Med sjöinkomst avses också inkomster som uppbärs av
1. den som för redarens räkning tjänstgör som kontrollant när ett fartyg

byggs eller biträder när fartyget utrustas och som senare ska tillträda en be-
fattning på fartyget, och

2. den som före leveransen av ett fartyg som är under byggnad och innan

han börjar tjänstgöra ombord, inställer sig på fartyget för att lära känna det
och dess tekniska utrustning m.m.

Första och andra styckena gäller bara om fartyget har en bruttodräktighet

på minst 100 och till övervägande del används i fjärrfart eller närfart.

66 kap.

2 §

20

Särskild skatteberäkning ska göras bara om den skattskyldige begär

det. Skatteberäkningen ska omfatta all ackumulerad inkomst i ett inkomsts-
lag. Ackumulerad inkomst som uppkommit i ett annat inkomstslag får däre-

17

Senaste lydelse 2007:1419.

18

Senaste lydelse 2007:1406.

19

Senaste lydelse 2007:764.

20

Senaste lydelse 2007:1406.

background image

8

SFS 2008:134

mot undantas vid skatteberäkningen. Om den ackumulerade inkomsten hän-
för sig till inkomst av näringsverksamhet gäller vad som sagts om inkomsts-
lag för varje näringsverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.
2. Bestämmelserna i 6 kap. 8 § och 39 kap. 2 § i sina nya lydelser tilläm-

pas på beskattningsår som påbörjas efter den 30 april 2008. På begäran av
den skattskyldige får bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas även i fråga
om beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet, dock tidigast med av-
seende på 2007 års taxering.

3. Lagen tillämpas på försäkringsavtal som ingåtts efter den 1 februari

2007. Bestämmelserna i 58 kap. 16 a § andra och tredje styckena tillämpas
dock först från och med lagens ikraftträdande. Försäkringsavtal, som ingås
efter den 1 februari 2007 men före den 1 maj 2008, ska för att anses som
pensionsförsäkringsavtal senast den 31 maj 2008 uppfylla villkoren i 58 kap.
16 a §. Ett sådant åtagande som avses i 58 kap. 16 a § andra stycket i dess
nya lydelse ska därvid ha kommit in till Skatteverket senast sistnämnda dag.

4. För försäkringsavtal som ingåtts före den 2 februari 2007 ska äldre be-

stämmelser fortfarande gälla. Vid överföring av värdet i ett sådant avtal,
samt vid överlåtelse eller överföring av ett sådant försäkringsavtal till en an-
nan försäkringsgivare eller verksamhetsgren hos samma försäkringsgivare,
gäller dock vad som stadgas i punkterna 5, 6, 8 och 9.

5. Bestämmelsen i 58 kap. 18 § tredje stycket andra och tredje mening-

arna ska inte tillämpas på en överföring av värdet i en pensionsförsäkring
som tecknats före den 2 februari 2007 och som genomförs efter den 1 febru-
ari 2007 men före den 1 maj 2008.

6. Bestämmelsen i 58 kap. 18 § tredje stycket andra och tredje mening-

arna ska tillämpas vid en överföring av värdet i en pensionsförsäkring som
tecknats före den 2 februari 2007 till en försäkring som är en pensionsför-
säkring enligt 58 kap. 2 § i dess nya lydelse, om överföringen görs efter den
30 april 2008.

7. Vid avskattning enligt 58 kap. 19 a § på grund av omständighet som in-

träffat efter den 1 februari 2007 men före den 1 maj 2008, ska inkomsten
multipliceras med talet 1,2 i stället för 1,5.

8. Vid avskattning enligt 58 kap. 19 § på grund av överlåtelse eller över-

föring av försäkringsavtal efter den 1 februari 2007 men före den 1 maj
2008, ska inkomsten beräknas enligt bestämmelsen i dess äldre lydelse.

9. Lagen tillämpas i fråga om överlåtelse av ett försäkringsavtal som teck-

nats före den 2 februari 2007 till en annan försäkringsgivare eller överföring
av ett sådant försäkringsavtal från en enhet hos försäkringsgivaren till en an-
nan enhet, om överlåtelsen eller överföringen genomförs efter den 31 de-
cember 2008. Försäkringsavtalet ska efter en sådan överlåtelse eller överfö-
ring anses ha ingåtts vid den tidpunkt då ansvaret för försäkringen övergår
på den nya försäkringsgivaren respektive när försäkringen förts över. För-
säkringsavtalet ska från den tidpunkten uppfylla villkoren i 58 kap. 16 a §.

10. Vad som ovan anges i övergångsbestämmelserna beträffande försäk-

ringsavtal gäller i tillämpliga delar också för avtal om tjänstepension.

background image

9

SFS 2008:134

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008