SFS 2008:135 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

080135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1

kap. 1

§ taxeringslagen

(1990:324) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller

avgift (taxering) enligt

1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�5 och 7�9 nämnda lag,

4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter

(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av mål

om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fast-

ställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetal-
ningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155.

2

Senaste lydelse 2007:1399.

SFS 2008:135

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008