SFS 2008:138 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

080138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 kap. 2 § skattebetalningslagen

(1997:483) ska ha följande lydelse.

19 kap.

2 §

Ränteberäkningen ska grundas på den sammanlagda skatteskuld eller

skattefordran enligt denna lag som den skattskyldige har varje dag.

Till den del skatteskulden gäller skatt som avses i 4, 5 eller 7 § beräknas

kostnadsränta inte för tiden från och med den 13 februari till och med den
3 maj taxeringsåret på belopp upp till och med 20 000 kronor.

I skatteskuld eller skattefordran ska inte ingå skatt enligt 2 § första stycket

7 och 8 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för tiden
från och med den 13 februari taxeringsåret till och med den förfallodag som
anges i 16 kap. 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas första gången i fråga

om slutlig skatt enligt 2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155.

SFS 2008:138

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008