SFS 2008:140 Lag om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete

080140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion
för hushållsarbete;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 § lagen (2007:346) om skattere-

duktion för hushållsarbete

2

ska ha följande lydelse.

12 §

En ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj året

efter det beskattningsår då arbetet har betalats. Skattereduktionen tillgodo-
räknas vid debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen för det beskatt-
ningsår då arbetet har betalats.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:1123.

SFS 2008:140

Utkom från trycket
den 22 april 2008

2

SFS 2008:133�184

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008