SFS 2008:141 Förordning om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar

080141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och
frysar;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Lagen (2008:112) om ekodesign ska tillämpas på nya nätanslutna kyl-

skåp, frysar och kyl- och frysenheter under förutsättning att de är avsedda
för hushållsbruk (kylskåp och frysar).

Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att
fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring
av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
96/57/EG och 2000/55/EG såvitt avser de produkter som nämns i första
stycket.

2 §

Lagen (2008:112) om ekodesign ska inte tillämpas på kylskåp och fry-

sar som

1. även kan utnyttja andra energikällor än el från elnätet,
2. bygger på absorptionsprincipen, eller
3. tillverkas enligt särskilda specifikationer.
Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om vilka kyl-

skåp och frysar som ska undantas från lagens tillämpning.

3 §

För kylskåp och frysar ska en högsta tillåtna elförbrukning gälla.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
1. högsta tillåtna elförbrukning för olika slag av kylskåp och frysar,
2. bedömning av överensstämmelse enligt 6 § lagen (2008:112) om eko-

design,

3. försäkran om överensstämmelse enligt 7 § lagen om ekodesign,
4. CE-märkning enligt 8 § lagen om ekodesign, och
5. ersättning enligt 17 § lagen om ekodesign.

4 §

Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet i fråga om kyl-

skåp och frysar enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008, då förordningen

(1998:110) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar ska
upphöra att gälla.

SFS 2008:141

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:141

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)