SFS 2008:142 Förordning om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör

080142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till
lysrör;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Lagen (2008:112) om ekodesign ska tillämpas på elektriska nätan-

slutna förkopplingsdon till lysrörsbelysning (förkopplingsdon).

Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att
fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring
av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
96/57/EG och 2000/55/EG såvitt avser de produkter som nämns i första
stycket.

2 §

Lagen (2008:112) om ekodesign ska inte tillämpas på förkopplingsdon

som

1. är inbyggda i lampor,
2. är särskilt konstruerade för armatur avsedd att monteras in i möbler och

som utgör en icke utbytbar del av armaturen och inte kan provas åtskilt från
armaturen, eller

3. ska exporteras från Europeiska gemenskapen, antingen som separata

komponenter eller inbyggda i armatur.

3 §

En maximal tillförd effekt för kretsar förkopplingsdon � lampor ska

gälla för olika kategorier av förkopplingsdon.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
1. definition och indelning i kategorier av förkopplingsdon,
2. den maximalt tillförda effekt för kretsar förkopplingsdon � lampor som

ska gälla för olika kategorier av förkopplingsdon,

3. bedömning av överensstämmelse enligt 6 § lagen (2008:112) om eko-

design,

4. försäkran om överensstämmelse enligt 7 § lagen om ekodesign,
5. CE-märkning enligt 8 § lagen om ekodesign, och
6. ersättning enligt 17 § lagen om ekodesign.

4 §

Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet i fråga om för-

kopplingsdon enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.

SFS 2008:142

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:142

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008, då förordningen

(2001:1254) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)