SFS 2008:143 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

080143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438)

dels

att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a och

1 b §§, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Bestämmelserna i 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 3, 9 och 10 §§, 3 kap. 9 §,

5 kap. 1, 4�6, 8, 9, 16, 21 och 30 §§, 6 kap. 1�3 §§, 7 kap. 2, 3, 6 och 9 §§
samt 8 kap. 2 och 3 §§ fartygssäkerhetslagen (2003:364) och 2 kap. 6 §,
3 kap. 1 och 3 §§ samt 6 kap. 9 § denna förordning tillämpas, när det gäller
rederiverksamhet, rederiers och fartygs säkerhetsorganisation samt doku-
ment och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation, endast på

1. passagerarfartyg som används i fartområde C�E, dock endast inom

Sveriges sjöterritorium, och deras rederier,

2. svenska fiskefartyg med en bruttodräktighet om minst 500, och deras

rederier,

3. svenska traditionsfartyg och deras rederier, samt
4. svenska fartyg där det bedrivs utbildning i sjömanskap och deras rede-

rier.

Ett rederi får ansöka om att få dokument och certifikat om godkänd säker-

hetsorganisation utfärdade för rederiet och dess fartyg även om dessa inte
omfattas av första stycket. Första stycket tillämpas då även på dessa rederier
och fartyg.

Bestämmelserna i 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 § och 10 § första stycket första me-

ningen samt tredje stycket, 3 kap. 9 §, 5 kap. 1, 4, 8, 9, 21 och 30 §§, 6 kap.
1�3 §§, 7 kap. 3, 6 och 9 §§ samt 8 kap. 2 och 3 §§ fartygssäkerhetslagen
tillämpas, när det gäller rederiverksamhet, rederiers och fartygs säkerhetsor-
ganisation samt dokument och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation,
på fartyg och rederier som omfattas av Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av In-
ternationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande
av rådets förordning (EG) nr 3051/95

1

(förordning (EG) nr 336/2006).

1

EUT L 64, 4.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0336).

SFS 2008:143

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:143

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6 kap.

1 a §

Sjöfartsverket är administration enligt förordning (EG) nr 336/2006.

1 b §

Sjöfartsverket ska fullgöra de uppgifter som enligt förordning (EG)

nr 336/2006 ska fullgöras av Sverige, utom när det gäller artikel 9 och 10.

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)