SFS 2008:144 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

080144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

1

dels

att 15 § ska upphöra att gälla,

dels

att 5 c, 17 b och 18 a §§ ska ha följande lydelse.

5 c §

2

En person som inom de senaste 36 månaderna har beviljats uppe-

hållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre bestämmelser, samt är arbetslös och anmäld hos den
offentliga arbetsförmedlingen, får anvisas en anställning med särskilt an-
ställningsstöd i form av instegsjobb.

Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

17 b §

3

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under högst

24 månader. Stöd för anställning som omfattar mer än halvtid får dock inte
lämnas för längre tid än sex månader. Stöd får inte heller lämnas efter det att
36 månader passerat sedan sådant uppehållstillstånd beviljades som anges i
5 c § första stycket.

En anvisning får göras för högst sex månader i taget. Efter en anvisnings-

period kan en ny anvisning göras om förutsättningarna i 5 c�5 e §§ fort-
farande är uppfyllda. En sådan ny anvisning får göras även om inga studier
inom sfi bedrivs eller ska bedrivas, under förutsättning att ett godkänt resul-
tat har uppnåtts för kurs D inom sfi under en tidigare anvisningsperiod.

Vid beräkning av 36-månadersperioden enligt första stycket ska det bort-

ses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget
barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets
ankomst till familjen.

18 a §

4

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas med

75 pro-

cent av lönekostnaden, dock högst 750 kronor per dag.

1

Senaste lydelse av 15 § 2007:920.

2

Senaste lydelse 2007:420.

3

Senaste lydelse 2007:420.

4

Senaste lydelse 2007:420.

SFS 2008:144

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:144

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar som skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)