SFS 2008:147 Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

080147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 9 § lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring

2

ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

3

Ersättning för tandvård enligt 3 § lämnas under förutsättning att tand-

vården ges av en vårdgivare vars vård kan berättiga till ersättning enligt la-
gen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

2

Lagen omtryckt 1993:357.

3

Senaste lydelse 1998:556.

SFS 2008:147

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008