SFS 2008:148 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7

kap. 7

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 §

3

Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten

och domstol i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pen-
sion, arbetsskadeförsäkring, handikappersättning och vårdbidrag eller stat-
ligt tandvårdsstöd eller om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskild,
eller om läkarvårdsersättning, ersättning för sjukgymnastik eller särskild
sjukförsäkringsavgift, för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra per-
sonliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon
honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. Samma sekretess
gäller hos annan myndighet på vilken det ankommer att handlägga ärende
enligt lagstiftning som nu har nämnts. I fråga om myndighet som anges i 8 §
gäller dock bestämmelserna där.

Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till en vård- eller

behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, om
det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig
vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

Sekretess gäller hos myndighet som avses i första stycket för anmälan el-

ler annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort
anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld
eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som

föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension, handikapp-
ersättning och vårdbidrag, sjuklön, statligt tandvårdsstöd eller särskild sjuk-
försäkringsavgift.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år

eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2004:1246.

SFS 2008:148

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:148

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)