SFS 2008:152 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

080152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 2 § socialförsäkringslagen

(1999:799) ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

2

Den som är bosatt i Sverige omfattas även av

1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
3. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
4. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer

med funktionshinder,

5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,
6. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för lång-

varig vård av sjukt eller handikappat barn,

7. lagen (1993:389) om assistansersättning,
8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
9. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
11. lagen (1998:702) om garantipension,
12. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
13. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till

barn i fråga om

� garantipension till omställningspension och änkepension,
� efterlevandestöd till barn, och
� pension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 samma lag eller enligt 4 § an-

dra stycket 2 eller 6 § tredje stycket 2 lagen (2000:462) om införande av la-
gen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, beräknad i för-
hållande till det antal år som har tillgodoräknats som bosättningstid i
Sverige,

14. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, och
15. lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

2

Senaste lydelse 2007:209.

SFS 2008:152

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:152

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)