SFS 2008:154 Lag om ändring i lagen (2005:686) om ändring i jordabalken

080154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:686) om ändring i
jordabalken;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2005:686) om ändring i jor-

dabalken ska utgå.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

SFS 2008:154

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008