SFS 2008:155 Lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken

080155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya
jordabalken;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1970:995) om införande

av nya jordabalken

2

ska ha följande lydelse.

9 §

3

I fråga om järnväg, på vilken förordningen (1880:36), innefattande

särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg,
så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs är tillämplig vid nya
balkens ikraftträdande, äger 1, 2, 4�7, 9, 11, 12 och 14 §§ nyssnämnda för-
ordning fortfarande tillämpning. Fråga om tillstånd som avses i 2 och 7 §§
angivna förordning prövas av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Lagen omtryckt 1971:1210.

3

Senaste lydelse 1979:564. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2008:155

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008