SFS 2008:158 Lag om ändring i förköpslagen (1967:868)

080158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förköpslagen (1967:868);

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 § förköpslagen (1967:868)

2

ska

ha följande lydelse.

15 §

3

Har underrättelse enligt 7 § första stycket av kommunen avlämnats i

rekommenderat brev på postanstalt inom landet för befordran till mottaga-
rens vanliga adress, anses kommunen ha fullgjort vad som ankommer på
kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Lagen omtryckt 1974:185.

3

Senaste lydelse 1979:895. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2008:158

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008