SFS 2008:160 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

080160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 37 b, 38 och 39 §§ lagen

(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande ly-
delse.

37 b §

2

Ett överklagande av en inskrivningsmyndighets beslut förfaller,

om myndigheten själv efter omprövning enligt 37 a § ändrar beslutet så som
klaganden begär.

�ndrar inskrivningsmyndigheten beslutet på annat sätt än klaganden be-

gär, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet, om inte överklagandet
ska avvisas enligt 24 § förvaltningslagen (1986:223).

38 §

3

Ett beslut enligt denna lag av den inskrivningsmyndighet

som avses i

19 kap. 3 § jordabalken får överklagas

av den skattskyldige och av den myn-

dighet som har förordnats till granskningsmyndighet enligt 41 §. Beslutet
överklagas till den tingsrätt inom vars domkrets den fastighet som beslutet
avser ligger.

Skrivelsen ska ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid över-

klagande tillämpas den klagotid som anges i 19 kap. 34 § jordabalken, om
inte annat följer av 39 §.

Vid handläggningen i övrigt av ett överklagande

tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.
Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas.

39 §

4

Ett beslut av

den

inskrivningsmyndighet som avses i 19 kap. 3 § jor-

dabalken som innefattar prövning av en fråga om fastställande av skatt, ef-
terbeskattning eller återvinning får överklagas inom tre år från dagen för be-
slutet. Har en part överklagat beslutet och vill även motparten överklaga, ska
dennes skrivelse ha kommit in till

den tingsrätt inom vars domkrets den fast-

ighet som beslutet avser ligger inom två månader från det att

tingsrätten har

delgett motparten ett föreläggande enligt 15 § lagen (1996:242) om dom-
stolsärenden att svara på överklagandet. Tingsrätten

ska pröva frågan om

motpartens överklagande har skett inom rätt tid.

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Senaste lydelse 2005:153.

3

Senaste lydelse 2001:345.

4

Senaste lydelse 2005:153.

SFS 2008:160

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:160

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket ska tingsrätten,

om ärendet tas upp till prövning, alltid höra motparten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.
2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet

ska äldre föreskrifter tillämpas.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)