SFS 2008:161 Lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

080161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:277) om vissa
bulvanförhållanden;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1985:277) om vissa bul-

vanförhållanden ska ha följande lydelse.

9 §

Om talan enligt 3 § avser egendom som är av beskaffenhet att kunna

vara föremål för panträtt på grund av inteckning, ska rätten genast underrätta
inskrivningsmyndigheten om att sådan talan har väckts. Inskrivningsmyn-
digheten ska anteckna detta i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Rätten ska vidare underrätta Kronofogdemyndigheten när rättens beslut

om försäljning har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

SFS 2008:161

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008