SFS 2008:162 Lag om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

080162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av
vissa samägda jordbruksfastigheter;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1989:31) om förvaltning

av vissa samägda jordbruksfastigheter ska ha följande lydelse.

2 §

2

Delägarna i fastigheten ska utse en ställföreträdare. Valet av ställföre-

trädare ska för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel anmälas
skriftligen till inskrivningsmyndigheten. Anmälan ska vara undertecknad av
ställföreträdaren och innehålla en försäkran av honom eller henne på heder
och samvete att bestämmelserna i denna lag har iakttagits vid valet av ställ-
företrädare.

Om en anmälan enligt första stycket inte har gjorts eller om den som an-

mälts som ställföreträdare har avlidit, ska tingsrätten på den ort där fastighe-
ten ligger efter anmälan av myndighet eller delägare förordna en ställföreträ-
dare. Om en ställföreträdare begär det, ska tingsrätten förordna en ny ställfö-
reträdare i hans eller hennes ställe. Innan en ställföreträdare förordnas ska
delägarna ges tillfälle att yttra sig, om det är möjligt. När tingsrätten har för-
ordnat en ställföreträdare, ska detta anmälas till inskrivningsmyndigheten.

Delägarna kan när som helst utse en ny ställföreträdare i stället för en

ställföreträdare som tidigare har anmälts eller förordnats. Därvid gäller för-
sta stycket.

Vid byte av ställföreträdare består den tidigare ställföreträdarens uppdrag

till dess att den nye ställföreträdaren har antecknats i fastighetsregistrets in-
skrivningsdel.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Senaste lydelse 2000:250.

SFS 2008:162

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008