SFS 2008:164 Förordning om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

080164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förköpskungörelsen (1967:873);

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 9 § förköpskungörelsen (1967:873) ska ha föl-

jande lydelse.

9 §

Underrättelse till säljare och köpare enligt 7 § första stycket förköpsla-

gen (1967:868) om beslut att utöva förköpsrätt ska innehålla upplysning om
bestämmelserna i 9 § första och andra styckena samma lag om bestridande
av förköpsrätt och tiden inom vilken bestridandet ska anmälas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:164

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008