SFS 2008:165 Förordning om upphävande av kungörelsen (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar

080165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1971:712) om
inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1971:712) om inskrivningsären-

den avseende vissa järnvägar

1

ska upphöra att gälla vid utgången av maj

2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2001:210.

SFS 2008:165

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008