SFS 2008:166 Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

080166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762);

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 21

§ fastighetsbildningskungörelsen

(1971:762) ska ha följande lydelse.

21 §

När en begäran om yttrande i ett sammanläggningsärende sänds till

inskrivningsmyndigheten ska akten eller de delar av den som behövs för ytt-
randet bifogas i original eller avskrift.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:166

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008