SFS 2008:167 Förordning om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

080167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1971:933) om
rättsstatistiken;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

ska ha följande lydelse.

1 §

1

Uppgifter till rättsstatistiken ska utöver vad som följer av 4 § lämnas

enligt följande.

Uppgifter lämnas av

Föreskrifter meddelas av

1. Tingsrätterna,

Domstolsverket

Sjöfartsverket, hovrätterna,
Högsta domstolen,
Rättshjälpsmyndigheten,
Rättshjälpsnämnden
2. Allmänna åklagarna

�&klagarmyndigheten

3. Kriminalvården

Kriminalvården

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:990. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:167

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008