SFS 2008:168 Förordning om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

080168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i ledningsrättskungörelsen
(1973:1148);

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

att i rubriken närmast före 4 § ordet ⬝inskrivningsmyndighet⬝ ska bytas ut
mot ⬝inskrivningsmyndigheten⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:168

Utkom från trycket
den 22 april 2008

4

SFS 2008:133�184

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008