SFS 2008:170 Förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

080170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1974:1063) om
fastighetsbevis m.m.;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 21 §§ kungörelsen (1974:1063) om

fastighetsbevis m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna kungörelse innehåller bestämmelser om bevis och andra upp-

gifter rörande innehållet i fastighetsregistret.

Om bevis rörande inskrivningsmyndighetens beslut finns särskilda be-

stämmelser.

Bestämmelserna i kungörelsen innebär ingen inskränkning i den skyldig-

het som enligt lag åvilar myndighet att pröva framställningar om utlämnande
av upptagning för automatiserad behandling som anses som allmän eller av
utskrift av sådan upptagning.

2 §

2

Uppgift om innehållet i fastighetsregistret lämnas i form av

fastighetsbevis,
gravationsbevis,
samfällighetsbevis,
kvartersbevis,
anläggningsbevis.
Ett bevis som avses i första stycket framställs maskinellt av Lantmäteri-

verket på blankett enligt formulär som fastställs av verket. Beviset expedie-
ras genom Lantmäteriverkets försorg.

Trots bestämmelsen i första stycket får Lantmäteriverket, om det inte

finns något hinder till följd av personuppgiftslagen (1998:204) eller lagen
(2000:224) om fastighetsregister, efter särskild framställan från en myndig-
het eller någon annan tillhandahålla de utdrag och sammanställningar av
innehållet i fastighetsregistret som verket bestämmer.

21 §

3

Finner den som i tjänsten tar befattning med en uppgift som enligt

denna kungörelse har lämnats av Lantmäteriverket anledning att anta att
uppgiftens innehåll är oriktigt, ska det genast anmälas till verket eller till
vederbörande lantmäterimyndighet.

1

Senaste lydelse 2000:318.

2

Senaste lydelse 2006:158.

3

Senaste lydelse 1995:1432.

SFS 2008:170

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:170

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)