SFS 2008:172 Förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

080172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:406) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:406) om stämpel-

skatt vid inskrivningsmyndigheter

1

dels

att 15 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före tidigare 15 § ska lyda ⬝Avskrivning⬝,

dels

att i 16, 19 och 20 §§ ordet ⬝Domstolsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Lant-

mäteriverket⬝,

dels

att 5, 8, 9, 10 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

2

I dagboken över inskrivningsärenden antecknas det värde som ligger

till grund för fastställande av stämpelskatten och den fastställda skattens be-
lopp.

Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning fastställer skatten till ett

annat belopp, antecknas detta i dagboken.

Om en inskrivningsmyndighets beslut i ett skatteärende överklagas, an-

tecknas i dagboken den dag då överklagandet kommer in. Fastställer en
domstol skatten till ett annat belopp än inskrivningsmyndigheten, antecknas
detta i dagboken.

8 §

3

Betalas inte fastställd skatt inom tre veckor från den dag då expedition

i ärendet har tillhandahållits, ska den skattskyldige skriftligen erinras om be-
talningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.

Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning eller en domstol efter

överklagande fastställer skatt till högre belopp än som tidigare har beräknats,
ska inskrivningsmyndigheten eller domstolen genast underrätta den skatt-
skyldige om den tid inom vilken den tillkommande skatten ska betalas och i
vilken ordning detta ska ske.

1

Senaste lydelse av

15 § 2001:346
16 § 2004:564
19 § 2005:158
20 § 2005:158.

2

Senaste lydelse 2005:158.

3

Senaste lydelse 2005:158.

SFS 2008:172

Utkom från trycket
den 22 april 2008

5

SFS 2008:133�184

background image

2

SFS 2008:172

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

9 §

Inskrivningsmyndigheten ska i en särskild förteckning anteckna när en

underrättelse enligt 8 § skickas. Domstolen ska göra en motsvarande anteck-
ning på dagboksbladet i ärendet.

10 §

4

Om domstolen fastställer skatten till annat belopp än vad inskriv-

ningsmyndigheten har beslutat, ska en avskrift av beslutet genast sändas till
inskrivningsmyndigheten.

Om beslutet avser skatt som Lantmäteriverket är ansvarig uppbördsmyn-

dighet för, ska domstolen också sända en avskrift till verket.

17 §

5

Innefattar inskrivningsmyndighetens beslut som förs in i fastighets-

registrets inskrivningsdel att stämpelskatt ska tas ut enligt lagen (1984:404)
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska skatten betalas in till
Lantmäteriverket. Inskrivningsmyndigheten får trots bestämmelserna i 33 §
lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter lämna ut andra hand-
lingar än skriftliga pantbrev även innan skatten har betalats.

Lantmäteriverket beslutar hur fastställd skatt tas ut. Lantmäteriverket får

även i andra fall än som avses i första stycket lämna ut handlingar innan
skatten har betalats om verket och sökanden har kommit överens om att be-
talning får ske via autogiro.

Influten stämpelskatt sätts in på statens centralkonto i Riksbanken.
Betalas inte fastställd skatt inom den tid som anges i 31 § lagen om stäm-

pelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska Lantmäteriverket omedelbart göra
framställning om indrivning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2005:158.

5

Senaste lydelse 2006:1098.