SFS 2008:173 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

080173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:452) om avgifter

vid de allmänna domstolarna

1

dels

att 7, 8 och 12 §§ samt punkten 3 i bilagan till förordningen ska upp-

höra att gälla,

dels

att 1�3, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning gäller avgifter för ansökningar (ansökningsavgifter)

och för kungörande i konkurs- och ackordsärenden (kungörandeavgifter) vid
allmän domstol, varmed i denna förordning även avses fastighetsdomstol
och miljödomstol.

Avgiften ska fastställas av domstolen och betalas till staten i de fall och

med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (

Bilaga

).

Särskilda bestämmelser om avgifter för miljödomstols verksamhet finns i

förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljö-
balken.

2 §

3

Ansökningsavgift ska betalas av den som anhängiggör ett mål eller ett

ärende.

Kungörandeavgift i konkursärenden ska betalas av konkursboet och i

ärenden om företagsrekonstruktion av gäldenären.

3 §

4

Befriade från skyldigheten att betala avgifter enligt denna förordning

är

1. sådan domstol eller skiljedomstol som ska avgöra tvist mellan stater

och annat internationellt organ som bildats för behandling av sådan tvist, i
mål eller ärende som handläggs enligt lagen (1946:818) om bevisupptagning
åt vissa internationella organ,

1

Senaste lydelse av

7 § 2005:159
8 § 2006:1099
12 § 2003:236
bilagan 2007:10.

2

Senaste lydelse 2001:814. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upp-

hävs.

3

Senaste lydelse 1996:781. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2000:719. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upp-

hävs.

SFS 2008:173

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:173

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. utländsk domstol i mål eller ärende som handläggs enligt lagen

(1946:816) om bevisupptagning åt sådan domstol eller lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål,

3. den som ansöker om att själv bli försatt i konkurs, i fråga om ansök-

ningsavgiften,

4. sådan utländsk myndighet som avses i 18 kap. 18 § första stycket sjöla-

gen (1994:1009) i ärende om sjöförklaring.

9 §

Beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas hos Domstols-

verket. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till den domstol som
meddelade beslutet inom ett år från den dag då avgiften betalades.

Den omständigheten att skrivelsen med överklagandet getts in till Dom-

stolsverket utgör inte något hinder mot att överklagandet tas upp till pröv-
ning, om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång.

Domstolsverkets beslut får inte överklagas.

11 §

Hos den domstol som fastställer avgift enligt denna förordning ska ett

exemplar av förordningen hållas tillgänglig för allmänheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet

ska äldre bestämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)