SFS 2008:175 Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

080175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 21 § avgiftsförordningen (1992:191) ska ha

följande lydelse.

21 §

1

Staten är fri från sådana avgifter som avses i 15 §.

Misstänkta eller deras försvarare och målsägande eller målsägandebiträ-

den är fria från avgift för ett exemplar av kopia eller avskrift av protokoll el-
ler anteckning vid förundersökning eller annan utredning av polis- eller
åklagarmyndighet i anledning av brott.

I rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om avgiftsfrihet i vissa

fall för den som har beviljats rättshjälp.

Parter i mål och ärenden, sådana målsägande i brottmål som inte för talan

samt offentliga försvarare och målsägandebiträden är fria från avgift för
dom, utslag, slutligt beslut, protokoll i ärende om testamentsvittnesförhör el-
ler sjöförklaring eller protokoll som innefattar slutligt beslut, och för bevis
om edgång eller försäkran. Avgift ska inte heller tas ut för utskrift av skiljak-
tig mening, som lämnas ut samtidigt med en dom eller ett slutligt beslut, för
skriftligt besked om beslut i en ersättningsfråga till den som i ett mål eller
ärende begär ersättning av allmänna medel eller för beslut angående häkt-
ning.

Den som enligt fjärde stycket har rätt att erhålla en expedition utan avgift

kan endast om det finns särskilda skäl avgiftsfritt få ut mer än ett exemplar
av denna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 1997:629.

SFS 2008:175

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008