SFS 2008:176 Förordning om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

080176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:598) om
pantbrevsregister;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 3, 3 a och 7 §§ förordningen (1994:598) om

pantbrevsregister ska ha följande lydelse.

3 §

1

En ansökan om registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pantbrevs-

register ska ges in till inskrivningsmyndigheten i samband med ett ärende
om inteckning.

Inskrivningsmyndigheten ska i anslutning till sitt beslut i inskrivnings-

ärendet underrätta den som ansvarar för pantbrevsregistret om ansökan. Un-
derrättelsen ska lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

3 a §

2

I samband med registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om pant-

brevsregister ska Lantmäteriverket (verket) sända en underrättelse om åtgär-
den till den som registreras som pantbrevshavare eller som genom åtgärden
ska anses som pantbrevshavare, om denne är någon

annan än sökanden i

ärendet.

7 §

3

Skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister

utfärdas av verket på blankett som verket fastställer.

Pantbrevet ska innehålla uppgift om
1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens va-

luta,

2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts

till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,

3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när

pantbrevet utfärdas,

4. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens akt-

nummer,

5. det inskrivningskontor inom vars område fastigheten är belägen,
6. andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse för be-

dömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

Pantbrevet ska också innehålla uppgift om att det har utfärdats av verket

samt uppgift om datum för utfärdande.

1

Senaste lydelse 2003:260.

2

Senaste lydelse 2003:260.

3

Senaste lydelse 2004:386.

SFS 2008:176

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:176

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)