SFS 2008:177 Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

080177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:271) om mål och
ärenden i allmän domstol;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1996:271) om mål och ären-

den i allmän domstol ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning gäller vid handläggningen av mål och ärenden i

tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:177

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008