SFS 2008:178 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

080178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:381) med tings-

rättsinstruktion

dels

att 27 § ska upphöra att gälla,

dels

att 1 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

1

I varje tingsrätt finns en lagman som är administrativ chef för tingsrät-

ten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs ef-
fektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen samt att tingsrätten hushållar väl med sta-
tens medel.

I tingsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, fastighetsråd, miljöråd,

tingsfiskaler, tingsnotarier, beredningsjurister och andra anställda.

Om inte annat anges, ska vad som föreskrivs i denna förordning om råd-

man också tillämpas på chefsrådman.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt under vilken tingsrät-

ten hör.

17 §

2

Lagmannen får förordna en anställd vid tingsrätten som har tillräck-

lig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

1. handlägga ärenden om avträdande av egendom till förvaltning av bout-

redningsman samt förordnande av boutredningsman, dock inte om ansökan
har gjorts av någon annan än dödsbodelägare eller testamentsexekutor,

2. handlägga ärenden om entledigande av boutredningsman sedan denne

slutfört sitt uppdrag,

3. handlägga ärenden om förordnande av bodelningsförrättare eller skif-

tesman vid arvskifte,

4. handlägga ärenden om dödande enligt 1 § lagen (1927:85) om dödande

av förkommen handling av pantbrev eller vilandebevis som avser inteckning
i fast egendom eller tomträtt eller av företagsinteckningsbrev eller av aktie-
brev, och

5. handlägga ärenden om dödande enligt 13 § lagen om dödande av för-

kommen handling av inteckning i fast egendom eller tomträtt eller av före-
tagsinteckning.

1

Senaste lydelse 2007:1088.

2

Senaste lydelse 2003:558. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:178

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:178

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Förordnanden enligt första stycket får endast avse ärenden som kan avgö-

ras av en lagfaren domare. För andra anställda än tingsnotarier eller notarie-
meriterade beredningsjurister medför förordnanden enligt första stycket inte
behörighet att till boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman
förordna annan än den som är advokat eller den som genom tidigare förord-
nanden har fått erfarenhet av och visat lämplighet för sådana uppdrag.

Förordnanden enligt första stycket medför inte behörighet att ompröva be-

slut enligt 34 § lagen (1996:242) om domstolsärenden eller att meddela inte-
rimistiska beslut. För andra anställda än tingsnotarier eller notariemeriterade
beredningsjurister medför förordnanden enligt första stycket inte heller be-
hörighet att avvisa ärenden.

Förordnanden för tingsnotarier eller notariemeriterade beredningsjurister

får inte avse ärenden som är omfattande eller svåra eller som av någon annan
orsak kräver särskild erfarenhet. Förordnanden för övriga anställda får bara
avse enkla ärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)