SFS 2008:179 Förordning om upphävande av förordningen (1999:1385) om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde

080179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1999:1385) om
inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1999:1385) om inskrivnings-

myndigheternas verksamhetsområde

1

ska upphöra att gälla vid utgången av

maj 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2001:1306.

SFS 2008:179

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008