SFS 2008:180 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

080180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 42, 43, 51, 53, 71�73, 78, 79 och 83 §§ förord-

ningen (2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

42 §

1

Inskrivningsdelen ska innehålla uppgifter om

1. lagfart,
2. tomträttsupplåtelse,
3. tomträttsinnehav,
4. inteckningar m.m.,
5. anteckningar, samt
6. äldre förhållanden.
Därutöver ska för varje inskrivningskontors verksamhetsområde redovi-

sas datum för senaste inskrivningsdag, för vilken samtliga beslut och anteck-
ningar har förts in i registret (aktualitetsdatum).

Inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivningsärende ska föras in i in-

skrivningsdelen om beslutet innebär att en ansökan eller en anmälan bifalls,
förklaras vilande eller avslås. �ven beslut om uppskov och avvisning ska fö-
ras in i inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19 kap.
12 § jordabalken ska dock inte föras in i inskrivningsdelen.

43 §

Av 19 kap. 3 § jordabalken framgår att inskrivningsärenden hand-

läggs av inskrivningsmyndigheten, om inte annat har föreskrivits, och att
Lantmäteriverket ska vara inskrivningsmyndighet.

I 53 och 54 §§ finns särskilda bestämmelser om att Lantmäteriverket i

vissa fall får föra in och ta bort uppgifter i inskrivningsdelen.

51 §

När inskrivningsmyndigheten har avgett ett yttrande i ett ärende om

sammanläggning, ska en anteckning om detta föras in i inskrivningsdelen.

53 §

2

Om ett kreditinstitut eller ett försäkringsbolag, som står under Fi-

nansinspektionens tillsyn och som i inskrivningsdelen har antecknats som
innehavare av ett pantbrev eller vilandebevis, byter namn eller adress, får
Lantmäteriverket föra in det nya namnet eller adressuppgiften där.

1

Senaste lydelse 2006:156.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2008:180

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:180

71 §

Sedan en uppgift enligt fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

och inskrivningsförordningen (2000:309) har anmälts till Lantmäteriverket
för registrering i allmänna delen eller inskrivningsdelen, ansvarar verket för
att registreringen verkställs. En uppgift från inskrivningsmyndigheten ska
behandlas före en uppgift från en lantmäterimyndighet som har lämnats till
verket samma dag.

72 §

3

Sedan en underrättelse som avses i 74 § har kommit in, ska Lantmä-

teriverket snarast möjligt i fastighetsregistret föra in de uppgifter som avses i
64 § första stycket och 67 §. Införingen av uppgifter från beskattningsdata-
basen ska med beaktande av 64 § andra stycket ske senast i samband med
årsskifte. Redovisas med stöd av 64 § tredje stycket ytterligare uppgifter i
registret, får Lantmäteriverket föra in dessa vid den tidpunkt som bestäms av
verket efter samråd med Skatteverket.

73 §

Om en lantmäterimyndighet eller inskrivningsmyndigheten har angett

att bevis ska utfärdas eller uppgift tillställas en viss myndighet, ett visst re-
gister eller någon annan, ska Lantmäteriverket framställa och expediera be-
viset eller framställa och översända uppgiften.

78 §

4

Lantmäteriverket ska underrätta Skatteverket och, beträffande fastig-

het som är taxerad som lantbruksenhet, länsstyrelsen om beslut med anled-
ning av ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt utom i fall då ären-
det har uppskjutits. Underrättelsen ska lämnas inom en månad från inskriv-
ningsdagen.

Uppgifter enligt första stycket behöver inte lämnas till en länsstyrelse som

till Lantmäteriverket har anmält att den inte har behov av sådana uppgifter.

79 §

Om någon som i tjänsten tar befattning med uppgift som Lantmäteri-

verket har lämnat enligt denna förordning har anledning att anta att uppgif-
ten är felaktig, ska han eller hon genast anmäla detta till verket. Om verket
inte är behörigt att pröva frågan om rättelse, ska verket överlämna anmälan
till den myndighet som har sådan behörighet.

Finner Lantmäteriverket eller en lantmäterimyndighet att en uppgift i fast-

ighetsregistret är behäftad med fel som inte kan rättas omedelbart och som
äventyrar registrets tillförlitlighet eller på annat sätt föranleder osäkerhet om
rättsläget, ska anmärkning om förhållandet snarast införas i registret. En så-
dan anmärkning ska tas bort ur fastighetsregistret så snart frågan om rättelse
har avgjorts.

83 §

5

Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

7 a § lagen (2000:224) om fastighetsregister samt ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriverket i enskilda fall besluta

om att medge undantag från bestämmelser i förordningen. Verket får dock
inte medge undantag från bestämmelser som gäller inskrivningsdelen.

3

Senaste lydelse 2003:1014. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2003:1014. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

5

Senaste lydelse 2006:156.

background image

3

SFS 2008:180

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008