SFS 2008:181 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

080181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsförordningen (2000:309)

1

dels

att 2 och 15 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före tidigare 2 och 15 §§ ska utgå,

dels

att 10, 13 och 21 §§ samt rubriken närmast före 21 § ska ha följande

lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 4 a och 22�

26 §§ samt närmast före 25 och 26 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en bilaga av följande lydelse.

4 a §

I 20 kap. 12 a § jordabalken finns bestämmelser om att sökanden ska

ersätta staten för vissa kostnader i samband med lagfartssammanträde.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4�9 §§ indriv-

ningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas
att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § in-
drivningsförordningen.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger

100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

10 §

2

Inskrivningsbevis, vilandebevis och skriftliga pantbrev utfärdas på

blanketter som fastställs av Lantmäteriverket.

Ett skriftligt pantbrev ska innehålla uppgift om
1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens va-

luta,

2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts

till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,

3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när

pantbrevet utfärdas,

4. datum och nummer för inteckningsansökan samt, om beslutet som lig-

ger till grund för pantbrevets utfärdande meddelats på senare inskrivnings-
dag, datum och nummer för beslutet,

5. andra förhållanden som rör inteckningen och som är av betydelse för

bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

1

Senaste lydelse av 2 § 2001:209.

2

Senaste lydelse 2004:387.

SFS 2008:181

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:181

Om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen (1994:448) om pant-

brevsregister finns särskilda bestämmelser i 7 § förordningen (1994:598) om
pantbrevsregister.

13 §

3

Om inskrivningsmyndigheten har yttrat sig i ett ärende om samman-

läggning och ändras, sedan yttrandet har lämnats men innan ett fastighets-
bildningsbeslut har meddelats eller frågan om sammanläggning har förfallit,
något förhållande som yttrandet avsåg, ska inskrivningsmyndigheten genast
underrätta lantmäterimyndigheten om detta.

Expeditionsavgifter

21 §

4

Expeditionsavgift ska betalas till staten i de fall och med de belopp

som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga). I ett ärende om inteckning till-
lämpas bestämmelserna om expeditionsavgift även om pantbrev utfärdas en-
dast genom registrering i pantbrevsregistret.

Den som begär ett bevis eller annan handling ska betala expeditionsavgift.

Ett bevis om anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om för-
valtning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska dock betalas av ställföre-
trädaren.

Lantmäteriverket beslutar om expeditionsavgift rörande gravationsbevis

och fastighetsbevis. I övriga fall beslutar inskrivningsmyndigheten om expe-
ditionsavgift.

22 §

Ett bevis eller en annan handling som utvisar inskrivningsåtgärd får

inte lämnas ut förrän expeditionsavgiften har betalats. Avgiften tas ut mot
postförskott. Om det begärs, får Lantmäteriverket dock ta ut avgiften i sam-
band med att beviset eller handlingen lämnas ut. Lantmäteriverket får med-
dela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i detta stycke.

Om expeditionsavgiften inte betalas inom en månad från den dag då post-

förskottsförsändelsen avsändes eller en expedition färdigställdes, får utmät-
ning ske. Om pantbrev har utfärdats genom registrering i pantbrevsregistret
(datapantbrev), anses expeditionen färdigställd i och med registreringen i
pantbrevsregistret.

Expeditionsavgift i ärenden där stämpelskatt utgår betalas inom den tid

som enligt 31 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndig-
heter gäller för inbetalning av stämpelskatt.

Betalas inte expeditionsavgiften inom tre veckor från den dag då tidsfris-

ten för betalning börjar löpa, ska den avgiftsskyldige skriftligen påminnas
om betalningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.

23 §

Lantmäteriverket ska så snart som möjligt och senast på femtonde da-

gen efter uppbördsmånadens utgång sätta in de under månaden influtna av-
gifterna på statens centralkonto i Riksbanken.

24 §

Beslut om expeditionsavgift får överklagas hos Skatteverket. Skrivel-

sen med överklagandet ska ha kommit in till den myndighet som har beslutat

3

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2000:882.

background image

3

SFS 2008:181

om avgiften inom ett år från den dag då avgiften betalades. Expeditionen ska
bifogas skrivelsen.

Den omständigheten att skrivelsen med överklagandet getts in till Skatte-

verket utgör inte något hinder mot att överklagandet tas upp till prövning,
om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång.

Skatteverkets beslut får inte överklagas.

Muntliga upplysningar

25 §

Den tid då inskrivningsmyndigheten lämnar muntliga upplysningar

om innehållet i fastighetsregistret eller andra handlingar som förvaras hos
inskrivningsmyndigheten får begränsas till lägst tre timmar varje arbetsdag.

Ytterligare föreskrifter

26 §

Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

Bilaga
Avgiftslista

Kr

Bevis om inskrivningsmyndighetens beslut rörande fastighet eller
tomträtt

varigenom ansökan om lagfart eller om inskrivning av
tomträtt har bifallits eller förklarats vilande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis på sådan
handling, om ärendet gäller utsträckning, nedsättning
eller relaxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
i form av pantbrev eller vilandebevis i övriga fall. . . . . . . . . . . . . . . . . 375
om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken . . . . .825
om anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352)
om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
eller kooperativ hyresrätt eller lagen (1985:658) om
arrendatorers rätt att förvärva arrendestället . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
om anteckning om ställföreträdare enligt 2 § lagen (1989:31)
om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter . . . . . . . . . . . . . 375
om annan anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel . . . . . . . . . . 60
i övriga fall, för varje bevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Avgift tas inte ut för bevis om

uppskov till senare inskrivningsdag,
beslut rörande fastighet eller tomträtt varigenom ansökan eller
anmälan avvisas eller avslås,
anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis som
gäller fastighet eller tomträtt,
rättelse av oriktig införing i fastighetsregistrets inskrivningsdel
eller inskrivningsbok,
dödning,
borttagande av inskrivning av förklaring som avses i
2 kap. 3 § jordabalken.

background image

4

SFS 2008:181

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Meddelas bevis på flera handlingar i ett ärende tas avgift ut
för endast ett bevis.
Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera bevis av samma
slag, tas avgift ut endast för ett bevis.
Vid utbyte tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis
eller annan inteckningshandling som sätts i stället för annan
handling.
Vid innehavsanteckning som inte är avgiftsfri tas avgift ut
för varje pantbrev, vilandebevis eller annan intecknings-
handling som berörs i ärendet.

Gravationsbevis rörande fastighet eller tomträtt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Fastighetsbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Avgift tas inte ut för fastighetsbevis som avses i 7 §
kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och
legalisering.

Gravationsbevis rörande annat än fastighet eller tomträtt

som utfärdas särskilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
som tecknas på tidigare utfärdat gravationsbevis rörande
samma egendom

om det inte inträffat något som ska införas i det nya beviset . . . . . . . 70
övriga fall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Utfärdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare utfärdat bevis,
som getts in för komplettering, kunnat användas, tas avgift ut
enligt reglerna om påskrift av tidigare utfärdat gravationsbevis.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)