SFS 2008:183 Förordning om ändring i förordningen (2007:1027) med instruktion för Banverket

080183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1027) med
instruktion för Banverket;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1027) med instruktion

för Banverket ska ha följande lydelse.

9 §

Banverket ska pröva sådana frågor om tillstånd om enskilda järnvägar

som avses i 9 § andra meningen lagen (1970:995) om införande av nya jor-
dabalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:183

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008