SFS 2008:184 Förordning om ändring i förordningen (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet

080184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1057) med
instruktion för det statliga lantmäteriet;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1057) med instruk-

tion för det statliga lantmäteriet

dels

att 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 11 a och 17 a §§,

samt närmast före 17 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

Lantmäteriverket är förvaltningsmyndighet för

1. frågor om fastighetsindelning,
2. grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, och
3. frågor om inskrivning enligt jordabalken.

6 §

Lantmäteriverket ska

1. leda och utöva tillsyn över verksamheten vid lantmäterimyndigheterna

i länen samt meddela de föreskrifter som behövs om organisationen och
verksamheten vid de myndigheterna,

2. ansvara för framställning och utgivning av information från den all-

männa kartläggningen,

3. ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning som inne-

fattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering,

4. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt fastställa

ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har sådan befogen-
het,

5. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på

land mot Finland,

6.

bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde och

forskning inom området geodesi,

7. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken, och
8. inom sitt verksamhetsområde
a) bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
b) samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor

som har betydelse för verket,

c) ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG-direktiv,
d) utreda och yttra sig i ärenden eller mål hos domstolar eller andra stat-

liga myndigheter, om myndigheterna begär det, och

e) i övrigt ge råd och stöd.

SFS 2008:184

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:184

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

11 a §

Lantmäteriverket är inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 § jor-

dabalken. Inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsområden
med ett inskrivningskontor i

1.

Eksjö

för verksamhetsområdet Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, �re-

bro och �stergötlands län samt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs,
Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Ti-
daholms, Töreboda och Vara kommuner,

2.

Härnösand

för verksamhetsområdet Gävleborgs, Jämtlands och Väster-

norrlands län,

3.

Hässleholm

för verksamhetsområdet Blekinge och Skåne län,

4.

Norrtälje

för verksamhetsområdet Gotlands, Stockholms, Söderman-

lands och Uppsala län,

5.

Mora

för verksamhetsområdet Dalarnas och Västmanlands län,

6.

Skellefteå

för verksamhetsområdet Norrbottens och Västerbottens län,

och

7.

Uddevalla

för verksamhetsområdet Hallands och Värmlands län samt

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Göte-
borgs, Herrljunga, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils,
Marks, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenung-
sunds, Strömstads, Svenljunga, Tanums, Tjörns, Tranemo, Trollhättans, Ud-
devalla, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs, �&måls och �ckerö kommu-
ner.

�rendenas handläggning i Lantmäteriverket

17 a §

Ett inskrivningsärende ska handläggas vid det inskrivningskontor

inom vars verksamhetsområde den berörda fastigheten är belägen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
2. Ett inskrivningsärende som inte har avgjorts den 1 juni 2008 ska däref-

ter handläggas vid det inskrivningskontor inom vars verksamhetsområde
den berörda fastigheten är belägen.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)