SFS 2008:186 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

080186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 17 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 § och 5 kap. 17 § vägtra-

fikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

Vägtrafikskatt beslutas av Vägverket genom automatiserad behandling

med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret.

Om skatt som har beslutats enligt första stycket har blivit uppenbart orik-

tig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska Vägverket
rätta beslutet.

Bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska inte till-

lämpas i fråga om Vägverkets beslut enligt första stycket.

5 kap.

17 §

En avgift (

dröjsmålsavgift

) ska tas ut för varje fordon där vägtrafik-

skatt inte betalas inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt
denna lag.

Om anstånd med betalning av skatten har beviljats enligt 8 eller 9 §, ska

dröjsmålsavgift tas ut endast på det skattebelopp som inte har betalats senast
vid anståndstidens slut.

Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att be-

tala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl.

I övrigt gäller bestämmelserna i 1�5 och 7 §§ lagen (1997:484) om dröjs-

målsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154.

SFS 2008:186

Utkom från trycket
den 29 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008