SFS 2008:187 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

080187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

utfärdad den 17 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21

§ personuppgiftslagen

(1998:204) ska ha följande lydelse.

21 §

2

Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personupp-

gifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffpro-
cessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas för forsk-

ningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen har godkänts en-
ligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket.

Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första

stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana be-
slut.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159.

2

Senaste lydelse 1998:1436.

SFS 2008:187

Utkom från trycket
den 29 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008