SFS 2008:188 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

080188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 17 april 2008.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 35 a och 35 b §§ till fastighetstaxerings-

förordningen (1993:1199) samt bilaga 1 och 13 till förordningen ska ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

35 a §

1

Riktvärdet för tomtmark avseende småhus ska, om inte annat före-

skrivs i 35 d och 35 e §§, bestämmas med utgångspunkt i det värde och de
övriga uppgifter för en normaltomt som anges i riktvärdeangivelsen.

Riktvärdeangivelsen får endast avse följande till taxeringsvärdenivå an-

passade värden för normaltomten:

1. Om värdet inte överstiger 500 000 kronor: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60,

70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450
och 500 tusen kronor.

2. Om värdet överstiger 500 000 kronor: värde i hela 50 000-tal kronor.
3. Om värdet överstiger 1 000 000 kronor: värde i hela 100 000-tal kro-

nor.

4. Om värdet överstiger 2 000 000 kronor: värde i hela 200 000-tal kro-

nor.

Det ska för de i 12 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) angivna

värdefaktorerna vatten och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, typ av
bebyggelse och närhet till strand finnas följande antal klasser:

För tomtmark avseende småhus ska en tabell över belägenhetsfaktorer

(FB-tabell) upprättas. Den ska för var och en av belägenhetsklasserna 2�3

1

Senast lydelse 2002:288.

Vatten och avlopp

Sex klasser (VA-klasser)

Fastighetsrättsliga förhållanden

Två klasser för värderingsenheter be-
lägna i grupphusområde och tre klas-
ser för övriga värderingsenheter (FR-
klasser)

Typ av bebyggelse

Tre klasser (bebyggelseklasser)

Närhet till strand

Fyra klasser (belägenhetsklasser)

SFS 2008:188

Utkom från trycket
den 29 april 2008

background image

2

SFS 2008:188

(strandnära) och belägenhetsklassen 4 (inte strand eller strandnära) utvisa en
belägenhetsfaktor inom intervallet 1,0�9,9. Belägenhetsfaktorn för normal-
tomten ska vara 1,0. I bilaga 13 anges hur FB-tabellen ska utformas och hur
värdefaktorn närhet till strand ska klassindelas. I riktvärdeangivelsen ska be-
lägenhetsfaktor anges för belägenhetsklassen 1 (strand) och för belägenhets-
klassen 2 (strandnära).

35 b §

2

Till grund för att bestämma riktvärdeangivelsen för en normaltomt

ska, då bristande ortsprismaterial enligt 5 kap. 5 a § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) föreligger, en tabell över taxeringsvärden för normtomter avse-
ende dels friliggande småhus, dels radhus upprättas (

tomtvärdetabellen

). Ta-

bellen ska utvisa normtomtens taxeringsvärde vid skilda taxeringsvärdeni-
våer för en taxeringsenhet som omfattar ett normhus och en normtomt. Vi-
dare ska i anslutning till tabellen anges hur taxeringsvärden för normtomter
avseende kedjehus ska bestämmas.

Med normtomt förstås en tomt som har tillgång till kommunalt vatten året

om och kommunalt wc-avlopp, har normal trädgårdsanläggning och är hän-
förlig till belägenhetsklass 4 (inte strand eller strandnära). Normtomten för
ett friliggande småhus omfattar 1 000 kvadratmeter, för kedjehus 500 kva-
dratmeter och för ett radhus 300 kvadratmeter.

Tomtvärdetabellen ska utformas och taxeringsvärdenivåerna för små-

husenhet och lantbruksenhet med normhus och normtomt klassindelas på
sätt som framgår av bilaga 1 a.

2

Senaste lydelse 2004:281.

background image

3

SFS 2008:188

Bilaga 1

3

TABELL F�R GRUND- OCH MARGINALV�RDEN

SV-tabell

3

Senaste lydelse 2005:251.

S-NIV�&FAKTOR 1,20�4,00

Standard-
poäng

Värdeyta kvm

(10)�75

76�130

131�170

171�250

251�(350)

0�2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47�48
49�50
51�53
54�56
57�59

background image

4

SFS 2008:188

TABELL F�R GRUND- OCH MARGINALV�RDEN

SV-tabell

S-NIV�&FAKTOR 4,20�7,50

Standard-
poäng

Värdeyta kvm

(10)�75

76�130

131�170

171�250

251�(350)

0�2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47�48
49�50
51�53
54�56
57�59

background image

5

SFS 2008:188

TABELL F�R GRUND- OCH MARGINALV�RDEN

SV-tabell

S-NIV�&FAKTOR 8,00�

Standard-
poäng

Värdeyta kvm

(10)�75

76�130

131�170

171�250

251�(350)

0�2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47�48
49�50
51�53
54�56
57�59

background image

6

SFS 2008:188

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 75

Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�36 37�38 39�40 41�43 44�46 47�

07�

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

95�96

93�94

91�92

89�90

87�88

85�86

83�84

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

7

SFS 2008:188

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 80

Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�36 37�38 39�40 41�43 44�46 47�

07�

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

95�96

93�94

91�92

89�90

87�88

85�86

83�84

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

8

SFS 2008:188

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 85

Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�36 37�38 39�40 41�43 44�46 47�

07�

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

95�96

93�94

91�92

89�90

87�88

85�86

83�84

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

9

SFS 2008:188

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 90

Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�36 37�38 39�40 41�43 44�46 47�

07�

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

95�96

93�94

91�92

89�90

87�88

85�86

83�84

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

10

SFS 2008:188

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 95

Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�36 37�38 39�40 41�43 44�46 47�

07�

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

95�96

93�94

91�92

89�90

87�88

85�86

83�84

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

background image

11

SFS 2008:188

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

FV-TABELL S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 100

Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�36 37�38 39�40 41�43 44�46 47�

07�

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

95�96

93�94

91�92

89�90

87�88

85�86

83�84

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

55�59

50�54

45�49

40�44

29�39

Värdeordning

Fastighetsrättsliga förhållanden

Värderingsenhet belägen i
grupphusområde

�vriga värderingsenheter

Klass 1

Klass 2

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Klass 1

Klass 2

background image

12

SFS 2008:188

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga 13

4

TABELL �VER BEL�GENHETSFAKTORER

FB-tabell

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008 och tillämpas första

gången vid 2009 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2001:1223.

Belägenhetsfaktor för belägenhetsklasserna 2�4

Klass 2 (strandnära)

Klass 3 (strandnära)

Klass 4 (inte strand eller
strandnära)