SFS 2008:189 Förordning om ändring i förordningen (2008:45) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

080189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:45) om ändring i
vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 17 april 2008.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2008:45) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande
lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:189

Utkom från trycket
den 29 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008