SFS 2008:190 Förordning om ändring i förordningen (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

080190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:46) om ändring i
trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 17 april 2008.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande ly-
delse.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008 i fråga om 10 kap.

13 a § och i övrigt den 2 maj 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:190

Utkom från trycket
den 29 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008